Senaste från kommunstyrelsen

2021-11-05

En sammanfattning av beslut och diskussioner i kommunstyrelsen, 2 november 2021, kan du ta del av här.

Ekonomin återhämtar sig

Budgetuppföljningen för delåret visar att ekonomin återhämtat sig snabbare än väntat. De fem finansiella målen kan nås och måluppfyllelsen för verksamheten är 80 procent. Befolkningen i Sunne har ökat med 60 personer vilket ger mer skatteintäkter än förväntat.

– Vi uppfyller målen för god ekonomisk hushållning 2021. Det innebär att vi kan göra avskrivningar på fastigheter och sätta av pengar till pensionsskulden. Extra glädjande är att vi fått besked om att vi nu brutit kostnadsutvecklingen inom individstöd. Tack var den positiva skatteprognosen behöver inte förvaltningen stressa lika mycket för att komma i ram utan kan se till att långsiktigt hållbara åtgärder kommer tillrätta med underskottet. Det görs ett väldigt bra arbete i förvaltningen, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Samhällsbyggnad visar också en minusprognos. Försäljningsintäkter gör att det ändå pekar mot ett plusresultat.

– Det går åt rätt håll, måluppfyllelsen är god i verksamheterna, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Omarbetad upphandlingspolicy

Sunne kommuns upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer är omarbetad.

– Vid varje upphandling ska vi beakta och möjliggöra för det lokala näringslivet att delta, vilket en enig kommunstyrelse står bakom. Policyn ska vidare till kommunfullmäktige för beslut, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Viktigt öka antalet sökande till gymnasiet

I mars 2022 ska det finnas ett skarpt förslag på gymnasieorganisation i Sunne för läsåret 2022/23. Det handlar om vilka program som gymnasiet i Sunne ska erbjuda. Kommunstyrelsen vill nu ha en redovisning över vad som görs för att öka antalet sökande till gymnasieprogrammen i Sunne.

– Det är viktigt att Sunne kan erbjuda utbildningar med kvalitet. Antalet elever på industritekniska ser bra ut igen, vilket är viktigt för våra företag som söker arbetskraft. Boendefrågan på SG/Södra Viken behöver vi hantera nu eftersom vi utökat intaget på det attraktiva fordonsprogrammet, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Skänker bostadshuset till stiftelsen 

Sunne kommun skänker Sundsbergs gårds bostadshus till stiftelsen. Det är kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

– Vi är överens med stiftelsens styrelse. Sundsbergs gård är en betydelsefull plats och vi vill ha en långsiktig lösning. En enig kommunstyrelse hoppas att vi nu kan lägga den här långbänken bakom oss, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Stiftelsen kan därmed använda intäkterna från bostadshuset i sin verksamhet.

– Nu återställer vi ägandet av huset så som det var före 1997 och som vi tror alltid varit avsikten. Det känns bra att vi kommit så här långt och vi hoppas att fullmäktige röstar igenom förslaget.

Gestaltning av Walter Hedlunds entreprenörskap i förstudie

Hur en gestaltning av Walter Hedlunds entreprenörskap i Sunne skulle kunna se ut ska undersökas i en förstudie. Walter Hedlund var initiativtagare och drivande kraft bakom tidigare hotell Selma Lagerlöf och tillkomsten av Selma spa i Sunne.

Kommunstyrelsen ger uppdraget till enhetschefen för kultur- och näringsliv, Per Branzén, med anledning av en motion från Eva Hallström (MP) om att sätta upp en staty av Walter Hedlund.

– Vi vill uppmärksamma Walter och Hertha Hedlunds viktiga insatser för Sunne. Vi får se på vilket sätt vi kan göra det, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Ny idrottshall på Skäggebergsskolan förprojekteras

Skäggebergsskolan behöver en ny idrottshall. Samtidigt har föreningslivet behov av tillgängliga lokaler. Behoven, storlek, placering och kostnad ska tas fram i en förprojektering.

– Vi ska tillgodose skolans behov och utreder samtidigt möjligheten att kunna tillmötesgå föreningslivets behov. Det är viktigt att vi har en god dialog med representanter och att det medborgarförslag som kommit in tas i beaktande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Skolan behöver komma igång med byggnationen våren 2022 för att få ändamålsenliga lokaler.

– Det är viktigt att reda ut de frågor som finns så att vi kan ta ett klokt beslut. Vi ska också följa Sunne kommuns träbyggnadsstrategi – byggnaden ska vara i trä, understryker kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Positiv dialog med Sunne Fastighets AB

Sunne kommun har nya riktlinjer för jobbet med bolag och nämnder. Minst två gånger per år ska dialog hållas med presidiet där viktiga frågor kan diskuteras.

– Vi har haft första ägardialogen med Sunne Fastighets AB enligt de nya riktlinjerna. Det var ett väldigt positivt möte. Tf vd meddelade att styrelsen kommer att ta beslut om att skriva under förvaltningsavtalet. Det är inga förändringar i avtalet från när kommunstyrelsen tog beslutet i mars, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Sunne Fastighets AB redovisar 4,5 miljoner plus för de förvaltade fastigheterna.

– Det känns fantastiskt skönt att vi nu har en god dialog. Medarbetarna i bolaget har varit utsatta för stora påfrestningar liksom kommunens anställda. Nu lägger vi fokus framåt med siktet inställt på att hantera och lösa saker tillsammans.

Utbyte med vänorten Elverum

Kontakten med Sunne kommuns norska vänort Elverum har återupptagits.

– Kristina Lundberg och jag har varit på studiebesök i Elverum och fick bland annat se spännande träbyggnationer. Vi vill nu titta på hur vi kan hjälpas åt inom olika områden – industrinätverk, byggnationer, turism. Vi ska organisera samarbetet och se vad vi kan göra tillsammans, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Längre avtal med Allaktivitetshuset

Förhandlingarna om ett nytt avtal med Allaktivitetshuset går framåt och enligt föreningens önskemål kommer ett längre avtal att skrivas