Så fungerar kommunal ekonomi

2020-10-26

Varför måste Sunne kommun spara när ekonomin visar överskott? I stort sett alla pengar som staten delar ut just nu, och som ligger bakom överskotten, är tillfälliga bidrag. Dessa kan tyvärr inte bygga verksamheten långsiktigt.

Kanske hör och läser du i media om att kommunernas ekonomi är bättre än någonsin i år tack vare statliga bidrag. Hur kan det då komma sig att Sunne kommun behöver göra stora besparingar?

Demografin, det vill säga befolkningens fördelning, storlek och sammansättning, skapar fler behov som kräver stora resurser i framtiden. Det innebär ökade kostnader som överstiger förväntade intäktsökningar.

Anpassning till det vi har råd med

Många av Sveriges kommuner, inte bara Sunne, måste spara för att möta den verkligheten och få sin budget i balans.

Uppföljningen i september 2020 visar att Sunne kommun sannolikt gör ett plus på 3,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 %. Enligt budgeten som togs i juni var planen att resultatet skulle landa på 4,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 %.

De flesta tillskotten från staten för 2021 och 2022 är tillfälliga och till största delen relaterade till coronapandemin. Kommunen får tack vare dessa pengar ett tillfälligt överskott, vilket alltså inte hjälper verksamheterna att på sikt klara sin budget. Vi måste anpassa våra verksamheter till det vi har råd med.

- De siffror vi får från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) går upp och ner, vilket innebär att osäkerheten är stor. Vi utgår från det vi känner till just nu, med vetskapen om att förutsättningarna kan ändras, säger Sunne kommuns ekonomichef, Linn Sohl.

Drift- och investeringsbudget

Den kommunala ekonomin har särskilda förutsättningar som kanske inte alla vet. Överskottet ett enskilt år kan inte användas i driften nästa år. I en kommun är det alltså fullt möjligt att göra stora överskott ett år och samtidigt ha för små resurser året efter. Att den kommunala ekonomin fungerar på det sättet är inte helt enkelt att begripa.

Precis som alla andra kommuner har Sunne två olika budgetar – en investeringsbudget och en driftbudget. Det går inte att flytta pengar mellan dessa två budgetar. De är alltså helt separata.

Lagar och rekommendationer styr vad som är en investering. Sunne kommun kan därför inte välja om en kostnad ska budgeteras som investering eller driftkostnad. Lagregeln som styr hanteringen finns i 7 kapitel i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Ett exempel: Pengarna i investeringsbudgeten kan till exempel inte användas för att köpa förbrukningsvaror, som till exempel mat. Maten är borta när du har ätit upp den. Jämför det med att du investerar i nya fönster på ditt hus. Fönstren finns kvar och höjer värdet på ditt hus.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten består av större engångskostnader till exempel byggnader, gator och broar. Budgeten bygger på kommunens likviditet (betalningsförmåga), och finansieras om så behövs genom lån. Investeringar förväntas leda till framtida avkastning genom att samhällsnyttan ökar.

Driftsbudget

Driftsbudget bygger på skatteintäkter. I driftsbudgeten ligger alla löpande kostnader för kommunen, exempelvis löner, lokalhyror och inköp av läromedel. Denna typ av kostnader betalas ut löpande/månadsvis och belastar kommunens resultat.

Kontakt

Linn Sohl
Ekonomichef
E-post: linn.sohl@sunne.se
Tel: 0565-160 66
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomienheten, 686 80 Sunne