Politiska majoriteten i Sunne föreslår nedläggning av Bäckalunds skola

2019-02-04

Den politiska majoriteten i Sunne föreslår att Bäckalunds förskola och skola avvecklas till hösten. Förslaget grundar sig i en samlad bedömning av helheten för grundskolan i Sunne, utifrån den utredning som PwC genomfört på uppdrag av politiken.

Den politiska majoriteten i Sunne föreslår att Bäckalunds förskola och skola avvecklas till hösten. Skolans elever erbjuds plats i huvudsak på Östra skolan i centrala Sunne, och i vissa fall Lysviks skola. Förskolebarnen erbjuds plats i huvudsak på Östra förskolan och vissa fall på Barnens Hus i Lysvik.

Majoritetens förslag grundar sig i en samlad bedömning av helheten för grundskolan i Sunne, utifrån den utredning som PwC genomfört. Förslaget, alternativ 1 i utredningen, ska nu gå igenom alla politiska instanser – bildningsutskottet 11 februari, därefter kommunstyrelsen 26 februari och kommunfullmäktige 11 mars – innan beslutet är fastställt.

Under 2018 beställde Sunne kommun en utredning av grundskolans organisation. Utredaren utgick från perspektiven kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet i uppdraget de fick från politiken.

PwC kom fram till fyra möjliga förslag till förändringar för grundskolan, vilka presenterades i oktober 2018. Förslagen i utredningen bygger på inhämtat faktaunderlag i kombination med att PwC intervjuat lärare och skolledare samt haft workshop med föräldrarepresentanter från kommunens samtliga grundskolor för att få representativitet.

– Sunne kommun behöver skapa en långsiktigt hållbar skolorganisation som kan erbjuda eleverna likvärdig utbildning. Kvalitet i kombination med en attraktiv arbetsmiljö för skolpersonalen är viktigt för att ge våra elever de bästa förutsättningarna, säger Freddy Kjellström, ordförande i bild-ningsutskottet i Sunne kommun.

Efter politisk beredning av utredningen fick skolchefen uppdraget att planera för att kunna genomföra ett eller två av de presenterade förslagen.

Efter ytterligare en politisk beredning beslutade majoriteten att alternativ 1, en nedläggning av Bäckalunds förskola och skola, skulle läggas fram som förslag.

Ett informationsbrev om förslaget och den politiska processen går ut till vårdnadshavare för barn och elever på förskolan och skolan i Bäckalund idag. Mer information går ut kontinuerligt.

Utredningens utgångspunkt för att Sunne kommun ska få en långsiktigt hållbar skolstruktur för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola:
• Likvärdig utbildning i förhållande till styrdokumenten
• Pedagogiska aspekter med hänsyn till indelningar av årskurser och stadier utifrån läroplanerna
• Behov av skolledning och rätt lärarkompetens med lärarbristen invägd
• Styrdokumentens krav gällande kollegialt lärande samt elevernas måluppfyllelse och värdegrundande utveckling
• Ekonomiska effekter gällande transporter, lokaler, personal och pedagogisk utrustning

Kontakt

Freddy Kjellström
bildningsutskottet ordf, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-19 18 147