Nya gång- och cykelbron viktig för Sunnes utveckling

2020-12-15 Första spadtaget för en ny gång- och cykelbro över Frykensundet i Sunne tas av Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Linda Johansson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Mikael Persson, samhällsplanerare.

Första spadtaget för en ny gång- och cykelbro över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, togs idag 15 december. Bron förväntas vara klar 1 november 2021. Den ska också fungera som reservbro för utryckningsfordon.

Sunne växer och bostadsområdena Torvnäs och Solbacka byggs ihop med den västra sidan av Frykensundet. Det blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.

Miljö, hälsa och säkerhet

Långsiktigt är intention att förbättra både naturmiljö, trafikmiljö och hälsa. Förhoppningen med bron är att fler ska välja att gå och cykla istället för att ta bilen.

– Nya bron är viktig för den fortsatta utvecklingen av Sunne när det gäller centrumplanering, miljö och säkerhet, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hela gång- och cykelvägnätet i Sunne är under utbyggnad och den nya gång- och cykelbron blir en viktig länk. Strandområdena på både östra och västra sidan Frykensundet har betydelse som tätortsnära rekreationsområden. Den nya bron är en del i den utveckling och omvandling till Sunne 2.0 som pågår.

Bron ska byggas tillräckligt bred och stabil för att kunna vara reservväg för utryckningsfordon som till exempel ambulans eller ett räddningsfordon.

För att komma upp i den seglingsfria höjden utan att påfarterna till bron blir för branta blir ramperna svängda på båda sidor.

7-årig process

Efter en 7 år lång process har bron äntligen börjat byggas. Arbetet med att göra byggvägarna är påbörjad liksom en väg i vattnet som behövs vid pålningen av brostöden.

Fakta

  • Konstruktion i stål och betong
  • Byggs med tre spann och två stöd i vattnet med en seglingsbar fri höjd med tanke på båttrafiken
  • Klar 1 november 2021
  • Kostnad cirka 20 miljoner kronor varav medfinansiering från Trafikverket på 1,3 miljoner kronor
  • Total brolängd 94,7 meter
  • Höjd över Fryken är samma som Sundsbron och Bryggarebron
  • Bron blir upplyst kvällstid
  • Ska fungera som reservbro för utryckningsfordon

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne