Minska risken för brand vid skördearbete i jordbruket

2018-07-26 Sädesfält

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för stor brandrisk i samband med skördearbete. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för bränder i skog och mark.

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet.

Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Läs mer om brandförebyggande åtgärder i jord- och skogsbruk

Till länsstyrelsens sida med information om hur du minskar riskerna för brand vid skördearbete i jordbruket

Till Skogforsk sida med information om hur du minskar riskerna för brand i skogsbruket