Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Sunne

2020-02-13

Sunne kommuns översiktsplan är fortfarande aktuell. Det beslutade kommunfullmäktige 10 februari. Samtidigt klubbades det nya tematiska tillägget "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" - LIS-planen - där 20 områden intill 9 sjöar pekas ut.

LIS-områdena i det nya tillägget ersätter därmed de områden som är presenterade i översiktsplanen. Totalt pekas 20 LIS-områden ut intill 9 av kommunens sjöar.

Inom ett LIS-område kan byggnation av bland annat bostäder och anläggningar för verksamheter tillåtas, trots att strandskydd gäller.

Det generella strandskyddet vid våra sjöar och vattendrag sträcker sig upp till 100 meter från strandlinjen. Därutöver kan länsstyrelsen utvidga strandskyddet upp till 300 meter. Genom LIS finns särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Ska stärka livskraften på landsbygden

Möjligheten att skapa utveckling genom att underlätta för boende och näringsverksamhet i anslutning till vatten är en viktig del i att stärka serviceunderlag och livskraft på landsbygden.

De flesta föreslagna LIS-områden omfattar privatägd mark. LIS-områdena ska ge möjlighet för markägare att utveckla sin fastighet.

Möjlighet att överklaga

En översiktsplan och dess bilagor är inte juridiskt bindande och därmed kan inte innehållet i själva översiktsplanen eller tematiska tillägg överklagas.

Överklagan kan enbart ske på formella grunder om:
- planen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt
- beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Ett överklagande ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom 3 veckor. Om överklagandet istället har kommit in till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning enligt Kommunallagen (2017:725) 13 Kap 4,6 §§.

 

Kontakt

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne