Kvarngatan renoveras 2018

2017-09-08

Renovera Kvarngatan i centrala Sunne under 2018. Det föreslår allmänna arbetsutskottet till kommunstyrelsen där igångsättningsbeslutet ska tas 19 september. 4 miljoner kronor finns avsatta i kommunens budget.

Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun, och Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande, ser fram emot en omgestaltning av Kvarngatan nästa år

Handelsutredningen för Sunne centrum visar att det just är Kvarngatan som ska vara huvudstråket för shopping i Sunne. Omgestaltningen gäller från Järnvägsgatan vid torget fram till korsningen mot Älvgatan. Konsulter har tagit fram ritningar utifrån skisser från kommunen. För biltrafiken på gatan blir det inga ändringar.

– Det blir ny markbeläggning, nya belysningsstolpar som passar i en småstad och en trädallé. För att öka tillgängligheten bygger vi också en separat cykelväg på gatans norra sida, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Kvarngatan är i behov av renovering. Diskussionen om hur gatan ska utformas har pågått i flera år. Huvudsyftet är att öka trivseln och skapa ett gemytligt centrum där människor vill vara.

– Vi har haft en bra dialog med tillgänglighetsrådet, fastighetsägare och centrumföreningen mitt sunne. Fastighetsägarna vill exempelvis dra sitt strå till stacken genom att fixa fasaderna på sina fastigheter. Vi hjälps åt för att göra det så bra som möjligt.

Där det finns butiksentréer med ett enda trappsteg jämnas marken ut så att tillgängligheten till butikerna ökar.
– Butiker som har fler trappsteg får möjlighet att själva bekosta en ramp. När vi gör allt samtidigt blir prisbilden bättre för alla.

En dialog med handlarna avgör om renoveringen, som tar 4-5 månader, ska utföras våren eller hösten 2018.
– Vi vill genomföra renoveringen så att det blir så bra som möjligt för både butiker och kunder. Vi vill tillfredsställa behoven från både gång- och cykeltrafikanter och bilister. Ett fåtal parkeringsplatser flyttas till angränsande Badhusgatan.

Handelsstrategin, som utgår från kommunstrategin, har gett en tydlig bild av vad som behöver åtgärdas för att skapa ett gemytligt centrum som gynnar handelns utveckling.

– Handelsutredningen har stärkt oss i att det är rätt att satsa på centrum och inte släppa upp handeln till E45:an. Vi säger i strategin att vi ska behålla och stärka Sunnes position som en attraktiv småstad. Därför satsar vi på ett gemytligt småstadscentrum, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Tanken är att knyta ihop och förtäta så att centrumkärnan i Sunne blir tydlig. När Sunne Matmarknad (ICA) bygger nytt på Stora torget i Sunne får Kvarngatan en naturlig start och inramning från torget ner till Coops butik i änden av Bryggargatan

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne