Klartecken för ny gång- och cykelbro i Sunne

2019-08-15 Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där den nya gång- och cykelbron ska byggas

I vinter påbörjas bygget av den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet. – Det tar ungefär ett år att få bron färdig, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Detaljplanen för en ny gång- och cykelbro över Frykensundet gjordes 2013. Mark- och miljödomstolen har haft ärendet hos sig sedan 2016. I juli i år beslutade domstolen att ge Sunne kommun tillstånd att bygga bron enligt miljöbalken.

– Hela processen har tagit lång tid. Sunne växer och det är fint att vi nu får möjlighet att bygga ihop bostadsområdena Torvnäs och Solbacka med den västra sidan av sundet. Det blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet som exempel, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Sunne.

Gång- och cykelbron ska förhoppningsvis avlasta den hårt trafikerade Sundsbron.
– Vi hoppas att bron – som gör att de centrala delarna av Sunne blir så mycket närmare – inbjuder till att gå eller ta cykeln istället för bilen. Långsiktigt är vår intention att förbättra både naturmiljö, trafikmiljö och hälsa. Om färre väljer bilen kan vi minska luftföroreningarna i centrala Sunne, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

När det gäller brons utformning står följande i detaljplanen: ”med tanke på landskapsbilden, både från vattnet sett och från stränderna, och med tanke på det centrala läget, är det betydelsefullt att omsorg läggs på brons utformning, till exempel i fråga om färgsättning och materialval, räcken och annan detaljering”.
– I dagsläget finns ingen exakt ritning eller bild på bron, men det blir en bågbro. Projekteringen har väntat in beslutet från Mark- och miljödomstolen, säger Mikael Persson.

I detaljplanen finns förslag på att bron ska utformas som en så kallad samverkansbro med en bärande konstruktion av betong och stål. Tanken är att bygga den med tre spann, med två stöd i vattnet, och med en seglingsbar fri höjd på +66,7 meter - 4,4 meter över vattenytan.
– Den fria höjden är satt med tanke på båttrafiken och är densamma som Bryggarebrons längre norrut.

Ramperna bör av tillgänglighetsskäl inte ha en brantare lutning än 5 %. För att komma upp i den seglingsfria höjden utan att påfarten till bron blir för brant föreslås ramperna, på båda sidor, bli svängda. På den östra sidan föreslås rampen svänga så att bron möter upp den befintliga gång- och cykelvägen och Nordenssonsvägen. Bron ska byggas tillräckligt bred och stabil för att kunna vara reservväg för utryckningsfordon som till exempel ambulans eller ett räddningsfordon.

Hela gång- och cykelvägnätet i Sunne är under utbyggnad och den nya gång- och cykelbron blir en viktig länk. Strandområdena på både östra och västra sidan Frykensundet har också betydelse som tätortsnära rekreationsområden.
– Den nya bron är en del i den utveckling och omvandling till Sunne 2.0 som pågår, säger Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson.

När projekteringen är klar ska kalkylen på 12 miljoner kronor - som togs fram för några år sedan - uppdateras och uppräknas till dagens prisbild.