Granskning av detaljplan för Magasinsgatan

2017-01-23

Nu är detaljplanen för Magasinsgatan i Sunne ute på granskning, det innebär att du har möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.

Granskning är det sista steget i planprocessen innan planen antas. Granskningstiden pågår till och med den 14 februari, så fram till dess finns möjlighet att lämna in synpunker på planen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder i flerbostadshus i centrala Sunne. Planområdet omfattar del av fastigheten Leran 3:292 och avgränsas i söder av Magasinsgatan, i öster av Lerälven, i norr av Hasses Handelsträdgård och Dahlqvisthuset och i väster av Ekebyvägen.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Läs mer om detaljplanen och få tillgång till planhandlingarna i den här länken.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne