Granbarkborren bekämpas med fällor

2020-05-08

För att begränsa påverkan av granbarkborreangrepp ökar Skogsstyrelsen insatserna på flera fronter, bland annat i formellt skyddade skogar där det är lämpligt (biotopskyddsområden och naturvårdsavtal) liksom i områden på cirka 500 hektar utanför dessa.

På varje sådant område på 500 hektar placeras ett 50-tal giftfria feromonfällor ut.

Fällorna sätts enbart ut på fastigheter där ägaren ger sitt medgivande till Skogsstyrelsen.

Feromonfällorna tas normalt bort i slutet av september och töms cirka fyra gånger under säsongen som startade i april.

Populationen av granbarkborre ökade drastiskt med stor påverkan på granskogen efter den torra sommaren 2018.

Kontakt

Har du frågor?
För frågor gällande skogsåtgärdernas utförande, kontakta Skogssällskapet och förvaltare Björn Andersson på 0771-22 00 44.

För övergripande frågor som rör kommunens skogsbruk, kontakta Sunne kommun på 0565-160 00.

Skogsstyrelsens webbplats om granbarkborre