Förslag på hållbar skolstruktur i Sunne tas fram i dialog

2018-06-19 2-3 förslag på en ny hållbar skolstruktur för Sunne kommun ska tas fram av PwC Sverige genom intervjuer och workshops. Från vänster Victor Prytz, PwC, Anna Ullenius, verksamhetschef barns lärande i Sunne kommun, Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne och Anders Törnqvist, projektledare PwC.

PwC Sverige har av politiken i Sunne fått i uppdrag att ta fram 2-3 förslag på en hållbar skolstruktur för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Sunne vill utveckla skolan för framtiden.

- Som oberoende part ska vi belysa för- och nackdelar med de olika alternativen, säger Anders Törnqvist, projektledare på PwC.

Sunne kommun vill utveckla skolan för framtiden. Det vill säga skapa en struktur som ger den bästa utbildningen för eleverna i kombination med en attraktiv arbetsmiljö för personalen.

Intervjuer och workshops ska ligga till grund för arbetet med utredningen som ska vara klar i oktober 2018.

- Vi har gjort skolutredningar i Sunne tidigare. Skillnaden är att vi nu för in dialogen med berörda på ett tydligt sätt i processen, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

I mitten av augusti och i september återvänder Anders Törnqvist och medhjälparen Viktor Prytz till Sunne för att intervjua personal, ledare och ta in synpunkter från föräldrar/vårdnadshavare. Fram till dess läser de på om Sunnes skolstruktur och den nuvarande organisationen.

- Det finns mycket material att ta del av och vi ska göra jämförelser med andra kommuner. Det allra viktigaste för oss är ändå att prata med berörda. Verkligheten ser inte alltid ut som på papper, säger Anders Törnqvist.

Nya krav på skolan

Organisation och resurser i Sunne behöver anpassas till en hållbar skolstruktur. Kvalitetsperspektivet är utgångspunkten. Skolan förväntas kunna möta krav från myndigheter och olika styrdokument på att den erbjuder en trygg, säker och stimulerande lär- och arbetsmiljö.

- Vi har med oss kunskap om ny lagstiftning och ny forskning in i utredningen. Det måste och bör strukturen anpassas till. Behov av anpassning till framtidens krav ser vi i många delar av landet.

Dagens pedagogik kräver en helt annan skola än tidigare. En skola som ger barnen bra förutsättningar.

- Skolstrukturen i Sunne behöver ses över och nu har vi i politiken beställt ett underlag som har kvalitet och barnens lärande i fokus. Underlaget ger oss fakta att senare ta ställning till, säger Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne