Fördjupad samverkan runt krishantering i Värmland

2020-02-20

En överenskommelse om samverkan runt krishantering i Värmland undertecknades igår. Syftet är att ge Värmlands invånare största möjliga trygghet. Kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr, var med och undertecknade avtalet.

Landshövdingen i Värmland, Georg Andrén, och ledningsrepresentanter för länets kommuner, regionstyrelsens ordförande, chefen för Militärregion väst, chefen för polisområde Värmland skrev den 19 februari 2020 en ramöverenskommelse om samordning före, under och efter en samhällsstörning i Värmland.

Fördjupad samverkan

Avsikten med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna och att ge nytt liv åt det regionala krishanteringsrådet - Krishanteringsråd Värmland.

Landshövding Georg Andrén betonar vikten av regional samverkan, och betydelsen av tät dialog mellan civila och militära aktörer.

Chefen för Militärregion Väst, Peter Hederstedt, underströk också betydelsen av det civila samhällets stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap. Det så kallade omvända stödförhållandet.

Länsstyrelsen Värmland har det övergripande samordningsansvaret för krishantering i länet. Tillsammans med övriga aktörer ska den regionala överenskommelsen skapa strukturer för samordning och inriktning, med ansvar för att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar.

Största möjliga trygghet

Begreppet samhällsstörning står för händelser inom hela hotskalan som kan hota samhällsviktig verksamhet och/eller samhällets skyddsvärden. Detta kräver en nära dialog och samverkan för att utföra uppdragen på ett sätt som ger Värmlands invånare största möjliga trygghet.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne