Förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO)

2021-01-27

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Kravet om skriftlig redogörelse har tagits bort, men ändringen påverkar inte ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet.

Kravet på att skriftlig redogörelse för brandskyddet skulle lämnas till kommunen är borttaget. Kravet var ställt till ägare för byggnader och andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand, bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet.

Ansvaret för brandskyddet kvarstår

Lagändringen påverkar inte ansvaret som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

I och med att kravet är borttaget ur lagen upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Kontakt

Brandstationen Sunne Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Jonny Persson
Brandinspektör
E-post: jonny.persson@sunne.se
Tel: 0565-163 54
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänst, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Tillsyn

Räddningstjänsten utövar tillsyn för att titta på efterlevnaden av delar av Lag om skydd mot olyckor samt delar av Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Läs mer om Tillsyn här