Förändringar i centrum

2018-06-18

I sommar och höst görs flera förändringar i Sunne centrum. Kvarngatan blir mer besöksvänlig, ett ledstråk ökar tillgängligheten, fler parkeringsplatser byggs och ny offentlig toalett ska på plats. Fryksdalsbanan rustas för ökad kapacitet och säkerhet.

Bildspelet går att stoppa och du kan byta bild manuellt genom att klicka på prickarna under bilderna.

  1. Karta över flera förändringar i centrum
  2. Ritning över Kvarngatan
  3. Skiss över Kvarngatan
  4. Flygbild med inritat ledstråk
  5. Fryksdalsbanan, tåg

Kvarngatan renoveras med start 15 augusti

Från 15 augusti till 30 november 2018 ska Kvarngatan renoveras, göras vackrare och mer tillgänglig. Trottoaren får markplattor i stället för asfalt och en trädallé planteras. Vägen får ny asfalt, gatubelysningen byts ut och en cykelväg anläggs.

På korsande Badhusgatan görs parkeringsplatser på båda sidorna av gatan, vilket kompenserar för de cirka 8 parkeringsplatser som försvinner längs med Kvarngatan
Under renoveringen stängs Kvarngatan tillfälligt av för fordonstrafik.
Läs mer om Kvarngatan här

Ökad tillgänglighet med ledstråk

Ett ledstråk från Järnvägsstationen till Kvarngatan är beställt och ska vara utfört innan augusti i år. Ledstråket innebär att taktila plattor läggs i trottoaren så att invånare med synnedsättning bättre kan orientera sig längs med sträckan. Ledstråket gör det också tydligare åt vilket håll centrum ligger för de som kommer med tåg eller buss.

Mitt emot EkebyVägens begagnatbutik (f.d. Hamsterboa) ska trottoarkanten fasas av så att det blir lättare att ta sig upp på trottoaren med barnvagn, rullator, permobil när du kommer från butiken.

18 nya parkeringsplatser och ny toalett

I slutet av juni påbörjas bygget med ny parkering på Mejeriängen. Parkeringen omfattar 18 p-platser och 6 särskilda platser för motorcyklar. Dessutom byggs två p-platser för bil med släp i närheten.
Den gamla offentliga toaletten ersätts med en ny.
Läs mer om ny parkering och ny toalett här

Fryksdalsbanan rustas

För att öka säkerheten och korta restiden mellan Torsby och Karlstad utför Trafikverket flera åtgärder i sommar. Det handlar om kurvrätningar och upprustning av signalsystemet, nya plankorsningar byggs och en del obevakade plankorsningar slopas.

Måndag-torsdag fram till vecka 27 utförs mindre banarbeten nattetid. Större banarbeten utförs dygnet runt, helgerna v 18, 20, 22 och 27. Projektet beräknas i sin helhet vara avslutat oktober 2018.

Nya vägar (skogsvägar) anläggs och justering av väg sker på följande platser:
Trångstad (längs järnvägen vid gamla banvaktarstugan)
Frykåsen (längs järnvägen)
Bäckebron (förbi gamla stationshuset i stället för genom sågverket)
Svensbyäng (längs järnvägen)
Sjögatan (längs järnvägen)
Molyckan (längs järnvägen)
Öjervik (längs järnvägen)
Läs mer om förbättringsarbeten på Fryksdalsbanan här

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne