Extra resurser till upprustning av förskole- och skolgårdar i Sunne

2021-10-22

Sunne kommun satsar genom ombudgetering 2 miljoner kronor extra på att rusta upp förskole- och skolgårdar där behov finns. Den långsiktiga planen är att rusta upp skolgårdarna till en gemensam standard för att få likvärdighet i kommunens alla delar.

Slitna gungställningar tas bort och viss lekutrustning tillförs på förskole- och skolgårdar i Sunne där behov finns.

– Efter inspektion av alla våra förskole- och skolgårdar har viss lekutrustning tagits bort och annan har reparerats, säger biträdande skolchef i Sunne kommun, Anna Ullenius.

Ett funktionsprogram för kommunens förskole- och skolgårdar har tagits fram.

– Syftet är att få en likvärdighet i kommunens alla delar. Att rusta upp alla gårdarna till en gemensam standard är ett långsiktigt arbete, men tack vare extra pengar kan vi nu ta ett stort steg.

I budgeten för 2021 fanns 750 000 kronor avsatt till upprustning av skolgårdar i kommunens ytterområden. Ytterligare 2 miljoner kronor har nu tillförts.

– Vi har omprioriterat inom befintlig budget för att kunna snabba på upprustningen. Det är viktigt att barnen har en trygg, säker och rolig utemiljö på våra förskolor och skolor. Politiken har i årets budget visat att de vill satsa här och genom förvaltningens ombudgetering kan vi göra mer på kortare tid, säger kommunchef Petra Svedberg.

Vid Prästbols förskola och skola har markarbeten genomförts och utemiljön kompletterats med lekhus. Alla gungor är också utbytta. Denna vecka startar arbeten vid Svensby skola, där alla gungor byts samt viss lekutrustning tillförs.

Därefter påbörjas arbetet vid skolorna i Lysvik, Gräsmark, Klätten och Skäggeberg. Även på vissa av förskolorna byts och tillförs lekutrustning.Sunne kommun satsar genom ombudgetering 2 miljoner kronor extra på att rusta upp förskole- och skolgårdar där behov finns. Den långsiktiga planen är att rusta upp skolgårdarna till en gemensam standard för att få likvärdighet i kommunens alla delar.

Kontakt

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne