Dialog om fler centrala parkeringar

2021-06-08

Att ett attraktivt och levande centrum är viktigt, det är handlarna i Sunne och kommunen överens om. Enighet finns också om att det saknas parkeringar. Det råder däremot delade meningar om var det är mest lämpligt att göra fler p-platser.

Efter ett möte mellan handlarna och kommunen i måndags tar kommunalråden med sig frågan om parkeringar in i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och till fortsatt dialog i näringslivsrådet.

Kommunstyrelsen tog i höstas beslut om att göra en park av området kring före detta Hasses handelsträdgård. Handlarna vill ha in 60 parkeringsplatser på området.

–  Vi delar åsikten att det behövs parkeringar och vi jobbar på olika lösningar för att skapa fler, men inte just på den här platsen. Det är vår uppgift som kommun att lyssna och ta hänsyn till olika gruppers behov och ta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Det är mycket viktigt ur demokratisk synvinkel, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Handlarna i Sunne bjöd in kommunalråden och berörda tjänstemän till en dialog om behovet av parkeringar nära Kvarngatan


Handlarna i centrala Sunne bjöd in kommunalråden och berörda tjänstemän till ett möte vid gamla Hasses handelsträdgård för att diskutera frågan. Handlarna vill att kommunstyrelsen river upp sitt beslut om att göra området till enbart park. De tycker att det borde gå att ge plats åt både trafik och grönyta.

–  Plats finns, men det handlar om vilken typ av område vi vill ha här och vilket som långsiktigt är bäst för Sunne. Bedömningen utifrån helheten är att det finns andra tillgängliga platser centralt som passar bättre för parkeringar. Här finns en grön oas som vi inte vill förstöra, säger Kristina Lundberg.

Kommunalråden poängterar att politikerna har tagit tydlig ställning för handel centralt, inte i externa lägen vid E45:an.

Sunne kommuns målsättning är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum som lockar till längre och fler besök. Det finns en handelsstrategi som pekar ut att centrumhandeln ska växa och ett gestaltningsprogram för Storgatan som ska underlätta arbetet med att göra centrum attraktivare. Det är utifrån dessa dokument som kommunen bedriver utvecklingsarbetet.

Olika perspektiv att väga in

Det var efter att synpunkter tagits in och olika förslag diskuterats som kommunstyrelsen i höstas beslutade att området vid fd handelsträdgården är mest lämpligt som park. Det finns efterfrågan på grönytor i centrum.

–  Centralt har vi enbart områden där trafik och grönytor blandas idag. Det saknas lugna grönytor utan trafik. Vi ser att vi kan skapa fler parkeringsplatser på andra ställen inom 3 minuters gångavstånd och det innebär att vi kan behålla och utveckla det värde som just det här området har, säger samhällsplaneraren Mikael Persson.

Näringslivsrådet blir samarbetsgrupp

Näringslivsrådet blir nu en samarbetsgrupp för vidare diskussion kring centrumutvecklingen. Kommunalråden lovade också ta med handlarnas önskemål till möte om den fördjupade översiktsplanen för tätorten.

– Vi väger alltid intressen och skaffar kunskap, bland annat är en stadsarkitekt involverad. Vi jobbar också på att förbättra skyltningen och att de som jobbar centralt, inte minst kommunens egen personal, ska parkera längre bort så att de centrala parkeringarna frigörs till handel, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Det görs flera åtgärder för att skapa mer p-platser i centrum.

–  Det är viktigt att få rotation på de mest centrala parkeringarna. P-platserna på Långgatan, mitt emot polishuset, får från 15 juni kortare tidsangivelse för att bli mer tillgängliga för besökare. Parkeringsplatser vid Parkgatan görs till besöksparkeringar istället för arbetsparkeringar. När hemtjänsten flyttar till fd hotell Selma i höst frigörs parkeringar i Järnvägsparken, säger tf verksamhetschef för samhällsbyggnad, Per Branzén.

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande tar dialogen vidare till näringslivsrådet och in i arbetet med den fördjupade översiktsplanenFakta kring arbetet med parkeringsplatser i centrum

Kompenserar för parkeringsplatser som tas bort

 • I samband med bygget av lägenhetshuset på Parkgatan byggdes cirka 100 parkeringsplatser i Järn-vägs-parken. Fler än vad som försvann
 • Kompenserande parkeringsplatser i och runt Mejeriängen har byggts som följd av ett planerat bygge på fd Hotell Nilsson-tomten
 • På Kotorget öster om järnvägen byggdes parkeringar som komplement
 • Parkeringsplatser anläggs i anslutning till ICA:s nya butik på Stora torget. Det innebär att det frigörs p-platser på ICA:s nuvarande parkering i Lagerlöfsparken/vid Mejeriängen
 • Arbete pågår för att butiksnära parkeringsplatser ska vara till för besökare. Parkeringsplatserna vid Långgatan får från 15 juni kortare tidsangivelse för att bli mer tillgängliga för besökare till butiker.
 • Parkeringsplatser vid Parkgatan ses över för att bli besöksparkeringar istället för arbetsparkeringar. När hemtjänsten flyttar till fd hotell Selma i höst frigörs parkeringar i Järnvägsparken.

Totalt 812 p-platser

 • I månadsskiftet januari/februari 2021 utfördes en inventering av parkeringsanvändandet i Sunne centrum. Vid mätningen fanns 660 kommunala parkeringsplatser och 152 större privata butiksparkeringar. Totalt 812 p-platser inom 5 minuters gångavstånd från Teatertorget
 • Totalt över alla 9 inventerings-tillfällen var användningsgraden 36 %. Sunne kommun planerar att utföra fler beläggningsinventeringar för att komplettera underlaget
 • Stegvis i mån av budget sätts fler skyltar upp som hänvisar till parkeringsplatser och visar parkeringsantal i centrum.

Helhetsbedömningen av området vid fd Hasses handelsträdgård

 • Efter en ordinarie process* för att ta fram gestaltningsförslag togs ett politiskt beslut att göra området fd Hasses handelsträdgård till park. Många inkomna synpunkter under hösten efterfrågde grönområden centralt
 • Flera förslag för det nya parkområdet vid fd Hasses handelsträdgård, med och utan p-platser, har tagits fram och diskuterats med strategier och synpunkter som underlag. Förslaget som förordades av kommunens plangrupp utifrån helhetsperspektivet var det utan p-platser
 • Tanken är att skapa en park utan trafik, buller och avgaser och samtidigt få ett lugnt innerområde för boende i de nybyggda husen längs Magasinsgatan. Ytan vid fd Hasses handelsträdgård behövs för att komplettera dagens utbud av grönytor. Grönyta försvann när parkeringarna gjordes mitt emot järnvägsstationen.

Genomförda möten

 • Hösten 2020, utöver enkätinsamling utfördes fyra stycken workshops 2020-10-21, 2020-10-29, 2020-10-30 och 2020-11-06 för att samla in synpunkter och svara på frågor om ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort. Planen visar breda penseldrag, inte exakta lägen för exempelvis parkeringar. Kommunen kom till dessa workshops med "blankt papper" och lång planeringshorisont. Det som inte kan målas ut i detalj i kartan är beskrivet i visioner för hur tätorten ska se ut de kommande 20 åren
 • 10 februari, diskussion kring förslag från handlare och fastighetsägare om en ny parkeringsyta på före detta Hasses handelsträdgård i centrum. Leif Jansson, enhetschef på Sunne kommun, beskrev kommunens planer och nuläget kring parkeringar. Förslag på ny parkeringsyta presenterades av Lars Ramström och Reine Flodin. Marielle Magnusson, kultur- och näringslivsenheten, gav reflektioner kring centrum
 • 17 mars Stadsarkitekt Daniel Nordholm pratade om gestaltning av centrum. En fortsättning på dialogen om Sunne tätort. Sunne kommuns samhällsplanerare Mikael Persson pratade om planering av centrum, gestaltning, parkeringar, med mera.Tid för reflektioner och frågor avsattes.

Fler åtgärder planeras

Exempel på satsningar som den politiska majoriteten föreslår i budgeten för 2022 med syfte att stärka handeln i Sunne centrum:

 • satsning på entréerna till Sunne för att fler som passerar vid E45:an ska lockas att svänga av och handla
 • satsning på en ny webb för besökare - sagolikasunne.se - med en handelssida är skapad för att besökare lättare ska upptäcka handeln i Sunne
 • avsätta pengar för arrangemang för att locka fler besökare

 

*Ordinarie process:

Allmänna utskottet (AU), 2018-10-10: Plan och projekt tillsammans med näringslivsenheten får i uppdrag att se över hur hela före detta handelsträdgårdsområdet på Leran kan omvandlas till parkområde, varvid samtliga byggnader rivs.

Förslag inkom om att göra parkeringsplatser, återvinningsstation, mârtensplatser, med mera, på området. Det gjordes skisser på förslagen samt interna förslag som behandlades och utreddes av en grupp tjänste-
personer från flera olika enheter.

Förslag om att göra det till parkområde visades på näringslivsråd.

En tjänsteskrivelse skrevs fram för att behandlas av AU och sedan kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen, 2020-08-25: Förslag till att använda kommunens ytor norr om Magasinsgatan som park med gångstråk och gångbro till Kvarngatan godkänns.

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Per Branzén
Tf verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne