Antagen detaljplan för parkeringsplats och infart till Sundsvik 10:10

2022-05-16

Detaljplanen för parkeringsplats och infart till Sundsvik 10:10 antogs av kommunstyrelsen 2022-05-12. Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen.

Se bifogat protokollsutdrag och övriga bilagor under rubriken "Dokument".
Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Planens syfte är att ändra mark-användningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till parkerings-plats och infart på kvartersmark.
Avsikten med den ändrade markanvändningen är att marken ska säljas av kommunen till enskild.

Rätt att överklaga beslut

Om ni senast innan granskningstidens utgång lämnat in synpunkter på planförslaget som inte blivit tillgodosedda kan ni, om ni blir berörd av beslutet, överklaga beslutet. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.
Överklagandet ska vara skriftligt.

 • Hos vem beslutet överklagas
  Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen, men ska lämnas in eller skickas till Kommunstyrelsen i Sunne. 
  Adressen är:
  SUNNE KOMMUN
  1. Kommunstyrelsen
  686 80 SUNNE
  Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.
   
 • Överklagandetid
  Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast 2022-06-07.
  För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit senast inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla.
  Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2022-05-16.

 • Vad ett överklagande ska innehålla
  Ange vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer.
  Skriv varför ni anser att kommunens beslut är fel och hur ni tycker att beslutet ska ändras. Ni kan även skicka med handlingar som ni anser stödjer er ståndpunkt.
   
 • Vem som överklagar
  Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna er fastighetsbeteckning.
  Skrivelsen bör undertecknas.
  Om ombud anlitas ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.
   
 • Vid frågor
  Om ni har några frågor om ärendet får ni gärna kontakta handläggaren i ärendet på Samhällsbyggnad innan ni överklagar.

Kungörelser om antagna planer

Detta säger plan- och bygglagen om hur antagna planer ska kungöras på webben:

Kommunen ska anslå det justerade protokollet med beslutet att anta en detaljplan på kommunens anslagstavla. På anslagstavlan ska kommunen samma dag även anslå en underrättelse med information om antagandet och upplysningar om var beslutet finns tillgängligt samt vad den som vill överklaga beslutet måste göra.

När detaljplanen har antagits ska kommunen under minst tre veckor hålla planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats. Skyldigheterna att redovisa och hålla information tillgänglig gäller inte information där publiceringen skulle strida mot någon lag eller annan författning. Det kan till exempel handla om uppgifter som omfattas av sekretess eller där behandlingen av uppgifterna skulle strida mot dataskyddsförordningen och därför inte får redovisas eller hållas tillgängliga.

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne