Detaljplan för Sundsvik 10:10, klart för granskning

2022-02-09

Välkommen att tycka till om förslaget till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 28 februari.

Planens syfte är att ändra mark-användningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till parkerings-plats och infart på kvartersmark.
Avsikten med den ändrade markanvändningen är att marken ska säljas av kommunen till enskild.

Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen och omfattar del av två fastigheter – Sundsvik 1:65 samt till en mindre del Sundsvik 10:10. Planområdets areal är cirka 1250 kvadratmeter.
Förslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. Det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Lämna skriftliga synpunkter senast 28 februari

Under perioden 9-28 februari 2022 har du möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.
Alla handlingar som hör till förslaget hittar du under rubriken Dokument på den här sidan. De finns även tillgängliga på Biblioteket, Sunne under tiden 9-28 februari.

  • Biblioteket, öppettider:
    måndag – onsdag 10.00 - 18.00, torsdagar 10.00- 19.00,
    fredagar 10.00-18.00, lördagar 10.00 - 14.00, söndagar stängt.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 28 februari 2022 till:
Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne
eller via e-post till kommun@sunne.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Kontakt

Lämna in dina skriftliga synpunkter senast den 28 februari 2022 till:

Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne
eller via e-post till kommun@sunne.se