Bra ekonomiska förutsättningar i osäker tid

2022-04-12

Efter ett bra resultat 2021 indikerar helårsprognosen för 2022 för Sunne kommun ett resultat på 40,1 miljoner kronor, vilket betyder en positiv avvikelse mot budget på 22,5 miljoner kronor.

– Det är glädjande och ser mycket bra ut. Samtidigt förväntar vi oss stora kostnadsökningar på livsmedel och drivmedel på grund av omvärldsläget, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Politiskt tagna initiativ och satsningar på 3,5 miljoner kronor ligger utanför budgetprognosen.

Förvaltningen tar flera initiativ för att hålla ner kostnaderna. Bland annat att anställda ska välja cykel, kollektivtrafik eller elbil före dieselbilar i den mån det är möjligt. Kostenheten ser över menyerna för att hitta prisvärda alternativ.

Kommunen har stora investeringsprojekt på gång.

– Dessa är svåra att räkna på idag på grund av omvärldsläget. Vi vet att det här resultatet inte kommer att bestå, säger oppositionsrådet Henrik Frykberger (M).

Alla bäckar små är viktiga för att nå effekter.

– Vi har jättebra förutsättningar med den här budgeten och det är tur att det ser ut så här med tanke på osäkerheten, säger Kristina Lundberg.

Positiv årsredovisning

Resultatet för Sunne kommun 2021 blev 26,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av skatter och bidrag. Det är främst skatteintäkterna som ökat under året. Verksamheterna har också fått statligt stöd på grund av covid-19.

Alla verksamheter redovisar ett plus förutom minus 13,9 miljoner kronor för individstöd inom socialtjänsten. Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

– Förvaltningen gör ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med underskottet. Vi förväntar oss att individstöd ska komma i ram och vi är samtidigt medvetna om att det tar tid att ställa om. Det är viktigt att inte sätta in några panikåtgärder, utan göra det som är hållbart på sikt, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Tack vare god ekonomi har kommunen kunnat finansiera våra investeringar. Sunne ökar sin befolkning och sjukfrånvaron i kommunen går neråt.

– Förvaltningen har verkligen ställt om under alla utmaningar. Det är roligt att se tillväxten i kommunen. Vi har en riktigt bra samverkan mellan politik och verksamhet och vi har en spännande resa framåt.

Avgörande för att kunna göra investeringar utan att behöva ta stora lån är att fortsätta ha bra resultat.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne