Bra förutsättningar för små företag i Sunne

2021-05-18 Biosorbe har utvecklat marknadens enda “gröna” oljesaneringsprodukt med unika egenskaper tillverkad av cellulosa från skogen. VD Lars-Erik Sjögren är överväldigad av kompetensen och bemötandet i Sunne och Värmland i samband med företagets etablering i Sunne. Foto: Oskar Omne

Sunne har de bästa förutsättningarna i Värmland för små företag. Det visar en kartläggning genomförd av Småföretagarnas riksförbund.

Sunne hamnar på plats 27 av 290 kommuner i Sverige i kartläggningen.

– Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex 2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Biosorbe mycket nöjda

Ett nyetablerat företag i Sunne är Biosorbe*. VD Lars-Erik Sjögren är överväldigad av både kompetensen och det bemötande företaget får i Sunne och Värmland.

– Att vara i steget att bygga sin första produktionsanläggning som Biosorbe är just nu, då är det ovärderligt att ha tillgång till den kompetens, närhet, öppenhet men inte minst värme och välkomnande som Värmland, Paper Province och Sunne gett oss. Inget möte, kontakt eller fråga är längre en ett samtal bort (och för oss på Biosorbe, i många fall bara 10 steg). Medvetenheten och kunskapen om bioekonomi och hållbarhet finns där som en bottenplatta som jag aldrig upplevt tidigare i mitt yrkesliv, säger Lars-Erik Sjögren.

Sunne kommun vill vara möjliggörare

Sunne kommun vill vara en möjliggörare för företagen som finns i Sunne och de som etablerar sig här.

– Vår uppgift är att göra deras etablering så enkel som det bara går, säger Sunne kommuns kultur- och näringslivschef, Per Branzén.

Kartläggningen

De mindre tätbefolkade delarna av Sverige har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl, men annars har landsbygden betydligt sämre villkor än resten av landet, konstaterar Småföretagarnas riksförbund.

Kartläggningen i SmåföretagarIndex sker på basis av nio dimensioner av företagandets villkor. Underlaget bygger på befintliga officiella statistiska uppgifter, kombinerat med deras egen analys av tillgången till lokala sparbanker.

De nio dimensionerna:

1. Lokal marknad

Små och medelstora företag runtom i Sverige riktar sig i många fall till den lokala marknad som finns i den egna kommunen

2. Företagsamma per capita

Små och växande företag verkar inte i vacuum, utan typiskt i samverkan med andra företag.

3. Överlevnadsgrad

Mäter andel företagare som ett år senare fortfarande är aktiva i respektive kommun.

4. Trygghet

Kriminalitet har under senare tid utvecklats till en av de viktigaste företagarfrågorna i Sverige, och därmed omfattar denna dimension som ett av två mått antal anmälda brott (stölder, tillgreppsbrott, skadegörelse och våldsbrott) per 1 000 invånare och år i landets olika kommuner. Det andra måttet är svarstiden för räddningstjänst, räknat som antal minuter från 112-samtal till att första resurs är på plats (i första utgåvan av indexet hette dimensionen  Trygghetsinsatser)

5. Kommunal näringspolitik

Omfattar fyra aspekter av företagandets villkor och regler, kommunens upphandling samt kommunala tjänstemäns attityder till företagande.

6. Skolsystem

Bristande kompetensförsörjning utgör ett av företagens hinder för tillväxt. Ju bättre möjligheterna är att få tag på duktiga och drivna medarbetare, med rätt kunskaper, desto bättre är villkoren för framgångsrika företag

7. Demografi

I detta mått räknas antalet kommuninvånare som inte är i arbetsför ålder (yngre än 20 år och äldre än 64 år) dividerad med antalet kommuninvånare som är i arbetsför ålder (20 till 64 år)

8. Välfärdsåtagande

Omfattar två mått. Det första måttet är nivån på den kommunala skattesatsen och det andra är andelen (procent) helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

9. Kapitalförsörjning

Ett av de främsta hindren för små och växande företag är förutsättningarna för extern finansiering. Måttet kapitalförsörjning baseras på att mäta de kommuner där det finns minst en sparbank. I Sunne finns Fryksdalens sparbank.

 

*Om Biosorbe

Biosorbe har utvecklat marknadens enda “gröna” oljesaneringsprodukt med unika egenskaper tillverkad av cellulosa från skogen. Materialet GreenAll suger upp olja och andra kolväten samtidigt som det avvisar vatten. Det används för sanering både vid stora och små utsläpp – i vatten, på land och i luften.

Biosorbe har utvecklat produkten GreenAll i samarbete med forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sedan 2019 har materialet producerats av massa från bruket på en pilotanläggning på Rottneros bruk i Sunne. Efterfrågan är stor och därför etablerar de en egen anläggning för att öka volymerna.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne