Åtgärder på gång i Sunne kommuns skogar

2020-04-21

Sunne kommun och Skogssällskapet planerar åtgärder i skogen på Åmberg, Sundsberg och Vintertorp. Stora områden har drabbats av skadeinsekten granbarkborre och vi behöver nu minska risken att den sprider sig till ytterligare områden.

Vindfällen ska tas om hand och skog ska avverkas på Åmberg, Sundsberg och vid Vintetorp.

Bakgrunden till angeppen av granbarkborre är torkan och värmen 2018 som gjorde att landet fick ett rekordår när det gäller angrepp på granskog. Sunne kommun är inget undantag och nu ser vi följden av detta.

Stora områden med granskog inom kommunen är hårt drabbad och nu behöver vi genomföra åtgärder. Detta för att inte riskera att fler områden drabbas.

Vill du läsa mer om granbarkborre rekommenderar vi att du besöker Skogsstyrelsens hemsida. Klicka på länken intill.

Tufft läge just nu 

I nuläget, när maskiner står still och industrin inte tar emot virket, omhändertar vi enbart det mest akuta, det vill säga träd som blåst ned och lagt sig över spår samt en del träd som står intill spåren.

- Vi får göra så gott vi kan i det tuffa läge vi är i på grund av Coronapandemin. Vi kan i nuläget hugga en del döda träd eller träd som är på väg att dö. De går till sortimentet brännved. Hugga friska träd, som blir till grantimmer, får vi helt enkelt avvakta med, säger förvaltare Björn Andersson, Skogssällskapet.

Natur-, kultur- och miljöhänsyn

Åtgärderna i skogen genomförs till största delen med maskiner. När dessa är i arbete är det viktigt att visa hänsyn och hålla avstånd. Undvik helst att vistas i närhet av maskinerna men om du ändå gör det, håll ett avstånd om minst 90 meter.

- När vi kör i ett område undviker vi i största möjliga mån att orsaka körskador. För att göra detta använder vi ofta riset som blir över vid avverkning att köra på. Det riset plockas normalt inte ut ur skogen. Sådant ris blir förorenat och kan därmed inte levereras till industrin. Riset som vi lämnar kvar i skogen får i stället bli till näring åt skog och mark, förklarar Björn Andersson.

Innan skogliga åtgärder påbörjas görs alltid en noggrann detaljplanering. Detta för att kunna ta den natur-, kultur- och miljöhänsyn som krävs.

- Vi tar hänsyn till den biologiska mångfalden men också till rekreation och friluftsliv. Vi gynnar olika trädslag, lämnar död ved, lämnar skyddszoner och undviker körskador på mark och vatten. Detta samtidigt som vi även ser till att spår, leder och stigar är framkomliga och säkra, säger Björn Andersson.

Åmberg

Området har drabbats kraftigt av granbarkborre vilket lett till att stora delar av granskogen på området har dött. För att minska risken att granbarkborre sprider sig och tar död på mer granskog avverkar vi angripna träd och kör bort dem från skogen.

Efter flera oväder har många träd blåst omkull. Det ligger vindfällen på flera platser i området. Dessa ska köras bort. Säkerheten är viktig och till dess att vindfällena är borttagna är det bra om man inte vistas i närheten av dessa.

Motionsspåret i området kan komma att drabbas på sådant sätt att vi behöver köra på dessa med maskiner. Där vi eventuellt att göra det och skador uppstår rättar vi till dessa när vi är färdiga. För att arbetet ska kunna genomföras bygger vi tillfälliga avläggsplatser för virke.

En av Södra Vikens skördare flyttas till Åmberg, troligtvis onsdag 22 april. Den kör sedan där torsdag och fredag.

Sundsberg och Vintertorp

Precis som på Åmberg har även områden på Sundsberg drabbats hårt av granbarkborre. För att granbarkborren inte ska sprida sig till fler områden planerar vi även här att avverka angripna träd och köra ut dem från skogen.

I skogsområdet precis söder om Selma spa och skogsområdet väster om parkeringen på Vintertorp planerar vi för att avverka träd.

På Sundsberg och Vintertorp finns det idag motionsspår, vandringsleder och cykelbanor. Det finns även en rik och intressant vegetation, vilket vi tar hänsyn till i arbetet. Vi är noga med att inte köra sönder spår, leder eller banor. De gånger som körskador skulle uppstå åtgärdar vi dem efteråt.

- Vi avverkar inte mer skog än vi behöver. Det är särskilt granskog som behöver avverkas. Tall och lövträd ställer vi kvar. De blir ett viktigt inslag för kommande generationers bestånd. Inför framtiden vill vi gynna löv och sådana arter som är knutna dit, säger Björn Andersson.

Precis som på Åmberg behöver vi bygga tillfälliga avläggsplatser för virket.
Arbetet påbörjas när det är torrt i skog och mark. Antingen under senare delen av våren eller under sommarhalvåret och beroende på när industrin börjar ta emot virke igen.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter?
För frågor gällande skogsåtgärdernas utförande, kontakta Skogssällskapet och förvaltare Björn Andersson på 0771-22 00 44.

För övergripande frågor som rör kommunens skogsbruk, kontakta Sunne kommun på 0565-160 00.

Skogsstyrelsens webbplats om granbarkborre