Kritik riktas mot Sunne Fastighets AB:s styrelse

2021-07-01

En enig kommunstyrelse ger Sunne Fastighets AB:s styrelse skarp kritik. Styrelsen har fattat beslut som de inte har mandat att göra. Det arbetas nu för en nystart med förhoppningar om att hitta en arbetsmodell som fungerar.

Med anledning av ett styrelsebeslut i Sunne Fastighets AB 17 juni om att återlämna förvaltningen av de kommunala fastigheterna, kallade kommunstyrelsen i Sunne till ett extra sammanträde, 30 juni.

–  Vi ser väldigt allvarligt på att styrelsen tagit beslut som inte är förenliga med ägardirektivet och bolagsordningen. Annars hade vi inte kallat till ett extra kommunstyrelsesammanträde, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).

Förslag till fullmäktige att ge styrelsen kritik

Kommunstyrelsen konstaterar i sitt förslag till beslut i kommunfullmäktige: ”att formaliafel begicks genom sättet att kalla till fastighetsbolagets styrelsemöte den 17 juni, samt att styrelsen borde ha underställt kommunfullmäktige sin ståndpunkt; att man återlämnar förvaltningen av kommunens fastigheter. Detta innan slutligt beslut. Vi föreslår kommunfullmäktige att man uttalar kritik mot agerandet”.

Kommunstyrelsen ger också kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för kommunens uppsiktsplikt för de kommunägda bolagen i enlighet med bolagsordningen och ägardirektiven.

– En enig kommunstyrelse ger SFAB:s styrelse kritik. De har fattat beslut som de inte har mandat att göra. Vår kritik är allvarlig och vi måste nu utveckla arbetssättet så att det fungerar mellan kommunen och bolaget. Vi behöver en nystart och det finns goda förhoppningar om att hitta en modell som fungerar, säger Kristina Lundberg.

Fastighetsbolaget ingår i kommunkoncernen

Bakgrunden till det extra kommunstyrelsesammanträdet är att bolagets vd kallade till ett styrelsemöte där styrelsen fattade beslut om att återlämna förvaltningen av kommunala fastigheter med 6 timmars varsel. Detta utan att det fanns beslutsunderlag. Kallelsen skickades ut med kort varsel utan att samråd skett med ordföranden.

Centern och Socialdemokraterna, 3 ledamöter och 3 ersättare, har ställt sina platser i bolagsstyrelsen till förfogande.

– Nu ska vi göra ett fyllnadsval och nominera nya namn till styrelsen som kan komma in med nya ögon. Vi behöver ordning och reda i bolaget där vi jobbar mot samma mål. Vi ingår i samma kommunkoncern och ska producera så mycket välfärd vi kan för skattepengarna, säger Kristina Lundberg och Tobias Eriksson.

60 procent av fastighetsbolagets verksamhet är att förvalta kommunens fastigheter.

– Det en stor del av bolagets existensberättigande och som styrelse måste man kunna och förhålla sig till bolagsordning och ägardirektiv. Vi ska självklart följa demokratins spelregler, annars blir det väldigt problematiskt, säger Kristina Lundberg.

Freddy Kjellström(C) anmälde jäv och deltog inte i mötet.

Inte överens om ersättningsnivåer

SFAB anser att ”den ersättning som Sunne kommun erlägger måste ge kostnadstäckning för det uppdrag som bolaget utför”. Syftet med bolagets styrelsebeslut, enligt en skrivelse till kommunstyrelsen, har varit "att skapa förutsättningar för en förnyad dialog om den ekonomiska ersättningen.”

Bolaget skriver också att ”det fortsatt har avsikten att få till stånd en konstruktiv dialog för att uppnå en överenskommelse om det framtida uppdraget och ersättningsnivåer som möjliggör ett sunt bedrivande av verksamheten”.

– Eftersom bolaget redovisat en vinst på de förvaltade fastigheterna på 5 miljoner kronor under 2020 så har vi ansett att det inte finns grund för ytterligare hyresökningar och vi har uppmanat bolaget att effektivisera verksamheten, säger Kristina Lundberg och Tobias Eriksson.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne