Bygger ut Allégården med 30-40 lägenheter

2017-04-20 Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör, Jörn Okan, vd Sunne Bostads AB och Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne, är glada över att en nybyggnation är på gång i Sunne för seniorer

147 personer står i kö till de eftertraktade lägenheterna på seniorboendet Allégården i Sunne. Nu ska 30-40 nya lägenheter byggas till. Om allt går planenligt så sätts spaden i marken hösten 2018.

Målgruppen för Allégårdens lägenheter är 55+.  Förhoppningen är att kommunfullmäktige tar beslutet om fastighetens detaljplan den 19 juni.

- Behovet av fler lägenheter i Sunne är stort sedan många år. Vi vill sätta spaden i marken så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Planprocessen pågår och har nu gått igenom allmänna utskottet (au) flera gånger.

- 12 april beslutade au om granskning av planförslaget, vilket möjliggör en utbyggnad av Allégården. Jag upplever inte att det finns någon politisk oenighet i den här frågan. Nya bostäder är en angelägen fråga i Sunne.

Planen har varit ute på samråd och justeringar har gjorts efter det.

- Vi har tillmötesgått de önskemål som fanns om parkeringar och om att flytta byggnaden något för att komma längre ifrån en grannfastighet, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Kommunens dotterbolag Sunne Bostads AB bygger och köper fastigheten av kommunen. Markytan för bygget är på 750-800 kvadratmeter och totala byggytan blir på drygt 3 000 kvadratmeter. Stora delar av huset ska byggas i trä för att följa kommunens träbyggnadsstrategi. Byggnaden dockas ihop söderut med befintliga Allégården.

Att bygga ettor och tvåor på 40-60 kvadrat per lägenhet är tanken. De gemensamhetsytor som finns i nuvarande Allégården ska användas även av de nya hyresgästerna.

Huset på Långgatan där butiken Klo & Klös ligger har köpts in av Sunne Bostads AB. Huset ska vara kvar, men strax söder om det planeras en gångväg in till nya Allégården.

- Vi vill ha en entré som vetter mot centrum så att Allégården blir mer tillgänglig. Miljöskapandet runtomkring huset blir ett plus för alla. Vi hoppas kunna göra det riktigt fint, säger Jörn Okan, vd på Sunne Bostads AB.

Planen som prövar lämpligheten att bygga ut Allégården - på fastigheten Skäggeberg 12:11 - är ute för granskning fram till 11 maj. Länsstyrelsen och Trafikverket hade exempelvis ingenting att erinra under samrådstiden och förutsättningarna har inte ändrats.

- Så snart vi får det politiska beslutet börjar vi planeringen. Tar fullmäktige beslut i juni blir det byggstart hösten 2018, säger Jörn Okan.

Rotation på bostadsmarknaden i Sunne behövs.
- Flera lägenhetsbyggnationer av privata byggherrar är på gång. Planerna är klara för Järnvägsparken (30 lägenheter med byggrätt för ytterligare 60), Nilssontomten snett nedanför ICA (20-25 lägenheter), Tingshuset och Stora torget, säger Johanna Bergsman.

Gunilla Ingemyr tror att många äldre kan tänka sig att sälja sina hus om det finns bra alternativ att flytta till.
- 63 lägenheter finns i nuvarande Allégården och vi bygger till 30-40 stycken. I Sunne Bostads AB:s bostadskö står drygt 300 personer och vi har privata bygginitiativ på gång. Många av våra företag är i en expansionsfas vilket gör att vi ser att behovet av nya bostäder ökar ytterligare. Nu måste vi få upp byggkranarna i Sunne, säger Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Johanna Bergsman
Plan o exploateringsingenjör
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne