Ett värdefullt omväxlande natur- och friluftsområde med artrikt växt- och djurliv. Här kan du uppleva den trolska gammelskogens tystnad och milsvid utsikt över Fryksdalen. Välkommen!

Värmlandsled

Sundsbergsleden är en 6 kilometer lång naturstig. Leden går genom grovstammig aspskog, örtrika bäckdalar och passerar torpet Skogsbacken. Leden fortsätter förbi en tjärn med rastplats upp till Utsikten 194 möh med milsvid utsikt över Sunne tätort och Fryksdalen. Fryksdalen är vida känd genom Selma Lagerlöfs litteratur.

Här på berget kan du under våren mötas av hav av blåsippor.

I friluftsområdet finns elljusspår på 1,5 km, 2,5 km samt 6 km som vintertid har uppkörda skidspår när snötillgången tillåter.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är viktiga livsmiljöer för hotade arter som missgynnats av dagens skogsbruk. Några av nyckelbiotoperna kan avnjutas från stigen då Sundsbergsleden passerar flera biotopskydd.

Hyperit gynnar kalkkrävande arter som ormbär, blåsippa, tibast och gullpudra. God tillgång på många olika lövträd i olika åldrar, exempelvis asp, hassel och ek, gynnar i sin tur även insekter och fåglar.

I bergsbranter och raviner finns äldre naturskog med grova aspar, grova granar och död ved. Här trivs många olika arter varav flera är hotade så kallade rödlistade arter, exempelvis grön sköldmossa, aspfjädermossa och kandelabersvamp.

Här kan du hitta sju av landets åtta hackspettarter: spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, gröngöling, gråspett och göktyta. Tretåig hackspett gillar vedinsekter, till exempel granbarkborrelarver, i döda och döende träd.

Den tretåiga hackspetten ”ringar” granar, det vill säga den hackar små hål i stammen och suger ut sav.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Dokument