Sjön Björken är ett fågelrikt våtmarksområde. Projektets syfte har varit att skapa betade strandängar av de igenväxta markerna runt sjön, att skapa vandringsleder och att locka friluftsintresserade människor.

Sjön Björken är en slättsjö som ligger en mil nordost om Sunne tätort. Den är huvudsakligen känd som rastsjö för många olika fågelarter. Den är också fiskrik.

Flygfoto över sjön Björken. Foto: Hans Ring ©

Sjön sänktes i två omgångar på 1800-talet och 1900-talet för att ge bygdens befolkning jordbruksmark. Intresset att bruka marken avtog efterhand och upphörde under 1970

-talets senare del. Markerna växte igen och under de senaste tiotalet åren har sjön erbjudit en utmärkt kläckningsmiljö för mygglarver, vilket bygdens befolkning har lidit av.

Foto: Hans Ring©

Naturvårdsprojektet

I samverkan med ett flertal aktörer sökte kommunen bidrag ur Länsstyrelsens pott till lokala naturvårdsprojekt (LONA), se rubriken "Medfinansiärer" nedan.
Syftet har varit att skapa betade strandängar av de igenväxta markerna, att skapa vandringsleder och att locka friluftsintresserade människor genom olika arrangemang. Åtgärderna förväntades bland annat ge förutsättningar för ett fortsatt rikt fågelliv, bevara ett bestånd av bågsäv, gynna lokala lantbruk och skapa en öppen landskapsbild. Förhoppningen har också varit att åtgärderna skulle få en positiv effekt på myggförekomsten.
 
"Minifältare" studerar upphåvade småkrypProjektet genomfördes i två delar under åren 2005-2007 och beviljades totalt 2,5 mkr i bidrag. Det har varit mycket framgångsrikt och bl.a resulterat i att 280 nötkreatur betade strandängarna under sommaren 2007. Ortsborna upplever så här långt också att myggplågan har minskat.
 
I högerspalten kan du ta del av de två slutrapporter och andra dokument som har upprättats inom projektet. 

 

"Minifältare" studerar upphåvade småkryp

Medfinansiärer

Medfinansiärer i projektet har, utöver kommunen, varit föreningen Sjön Björken, Sunne Ornitologiska förening, Sunne Naturskyddsförening, Ingmårs bygdeförening, Östanbjörke bygdeförening, Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Klarälvdalens folkhögskola, Skogsstyrelsen, Uppsala universitet, Gilette, AGA och GO-foto.

Kontakt

Föreningen sjön Björken
Kristina Norderup , fd projektledare för Björkenprojektet
Tel: 070-536 85 87

Christina Öhman, sekreterare
Tel: 0565-273 88, 124 36, 070-642 03 00.