Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser som en praktikperiod. Kursen LIA sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Målet är att de studerande ska vara anställningsbara från dag ett efter examen. 

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. De får möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden, detta innebär att de får erfarenhet och kunskap om sitt yrke redan innan examen.

Att vara LIA-företag

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och exempelvis vara med i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten.

Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter.

LIA-perioderna ska även betygsättas. Efter genomförd LIA ska du ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer.

Vikten av LIA

Sunne Träbyggnadsutbildning anser att LIA-processen är en viktig del i studentens utbildning. Här får den studerande träna på de kunskaper hon/han lärt sig under kurserna i utbildningen för att skaffa sig färdigheter och kompetenser inom sitt område. Det är ett tillfälle till att förstå den framtida yrkesrollen, branschen och kompetenser. Det är också en träning i att söka upp kontakter i branschen och att söka jobb.

Hur arbetar vi med LIA

  • Den studerande tar själv kontakt med det/de företag som han/hon är intresserad av att utföra sin LIA-period tillsammans med.
  • Studerande bestämmer tillsammans med handledaren, vilka moment/inriktningar som LIA-perioden skall bygga på.
  • Handledaren på företaget har möjlighet att få information och stöd från LIA-ansvarig på Sunne Träbyggnadsutbildning inför LIA-perioden.
  • Studerande ska under LIA-perioden utveckla sin förvärvade kompetens från de tidigare kursmomenten och men får självklart även lära sig nya saker.
  • Tillsammans med handledare och övriga anställda ska den studerande delta i flertal olika förekommande kunskaper och färdigheter som krävs av yrkesrollen och tränas samtidigt att kunna genomföra dessa självständigt.
  • Handledaren ansvarar för att LIA-studerande får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.