Kurserna består av ämnen som ger kompetens inför planering, produktion, uppföljning och personalansvar inom industriell byggproduktion i såväl fabriksmiljö som på montagearbetsplats.

Arbetsledning och ledarskap - Kursen ger kunskaper om hur man leder en projektorganisation samt planerar användandet av material och resurser. 

Arbetsmiljö och säkerhet - Kursen ger kunskaper om hur man bedömer risker, utför en riskanalys och upprättar en åtgärdsplan. Du lär dig hur lagar, förordningar och föreskrifter om arbetsmiljö ska tolkas och tillämpas.

Byggproduktion - Kursen ger kunskaper om byggprocessens olika moment. Du får även lära dig om ansvarsfördelning, logistiksamordning samt tids- och resursplanering i ett byggprojekt.

Byggteknik - Kursen ger kunskaper om hur ombyggnationer påverkas av materialval och yttre faktorer. Trä är det centrala byggnadsmaterialet för denna kurs. 

Datorverktyg och BIM - Kursen ger grundläggande färdigheter i programvaror och system samt förståelse projekteringsprocessen.

Entreprenadjuridik - Kursen ger juridiska kunskaper som kommer till användning under genomförandet av en entreprenad. Exempelvis vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Examensarbete - Du får skriva ett eget arbete som kopplar samman alla kunskaper, kompetenser och färdigheter du fått under utbildningen.

Industriella byggsystem - Kursen ger kunskaper om utveckling och förvaltning av industriella byggsystem. 

Installationssamordning - Kursen ger grundläggande kunskaper om olika tekniska installationer i en byggnad.

Kvalitets- och miljöstyrning - Kursen ger kunskaper inom kvalitets- och miljöledning. Du får bland annat grundläggande kunskaper om miljöcertifieringar för byggnader.

Lean Production - Kursen ger kunskaper inom systematiskt förbättringsarbete. Du lär dig att förbättra ett produktionsflöde för att spara material, tid och kostnader.

LIA 1 - Kursen ger kunskaper inom arbetet och branschen genom praktik på ett företag inom byggindustrin. Den första LIA-perioden syftar till du ska få en god förståelse för byggprocessen.

LIA 2 - Kursen ger kunskaper inom arbetet och branschen genom praktik på ett företag inom byggindustrin. Under den andra LIA-perioder får du använda alla kunskaper och erfarenheter från utbildningen.