Connecting people

2016-08-31

Sunne kommun har drivit projektet Connecting People som riktat sig mot vuxna asylsökande, män och kvinnor i en arbetsförålder.

 Syftet med projektet var att ta tillvara på de kompetenser som kom till Sverige i den senaste flyktingvåg och därigenom upparbeta replikerbara modeller som kan användas både nationellt och internationellt vid nya flyktingströmmar samt generellt för integrationsarbete.

 Projektet genomförde olika slags aktiviteter, informationsträffar, kurser och utbildningar för att kunna nå målet. Alla genomförda aktivititer var på något sätt en typ förberedelse för asylsökande för att kunna jobba eller studera i Sverige när uppehållstillstånd beviljats. Projektet har också lagt mycket fokus på samhällsinformationsmöten och starta eget kurser. Olika metoder användes för att komma fram till bästa genomförande. Metoderna omfattade alla detaljer i projektet som till exempel kontakt med och inkluderande av målgruppen, olika insatser, motivation samt pågående utvärdering. Svenska språket användes vid alla aktiviteter. Alla insatser som gjorts översattes på plats till engelska, arabiska och dari/persiska. Genom ett bra samarbete med andra aktörer som jobbar med samma målgrupp har projektet haft möjlighet att erbjuda målgruppen andra viktiga insatser. Projektet nådde bra resultat när det gäller deltagande, antal personer som fått stöd av projektet och genomförande av planerade aktiviteter. Vissa indikatorer kunde inte nås på grund av några strukturella förändringar.

Stort engagemang

Det ha varit ett mycket stort engagemang för projektet. 

Sunne kommun beviljades medel för projektet Connecting people som pågått från 1 juni 2016 till 31 december 2018.
2,3 miljoner kronor kommer från AMIF (Asyl-, migrations och integrationsfonden), 150 000 kronor från Fryksdalens sparbank.
Sunne kommun 630 000 kronor.

– Vi har också haft god kontakt med tre organisationer i Storbritannien som ville följa vårt projekt och som vi tagit god lärdom från, vi har även delat med oss av våra lärdommar till dem, säger Kristina Lundberg.