Marklov behövs när du ska göra stora förändringar på markens höjdläge, som till exempel schakta eller fylla. Det skiljer sig i viss mån åt inom och utanför detaljplanerat område.

När behövs ett marklov?

Reglerna för när marklov krävs gäller i huvudsak inom område med detaljplan. Marklov behövs när du ska göra stora förändringar på markens höjdläge som till exempel schakta eller fylla. Lovplikt för trädfällning och skogsplantering kan regleras i detaljplaner.

Inom områden med detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. En ändring på en halv meter kan dock bedömas som en avsevärd förändring, kontakta därför miljö- och byggenheten för en bedömning. Det krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till en nivå som har angetts i planen.

I samband med byggnadsarbeten

Schaktning och fyllning som utgör led i byggnadsarbeten, kräver inte marklov, om de prövas i bygglovsärendet. 

Handlingar som ska bifogas till din ansökan om marklov

  • Situationsplan med redovisade förändringar i höjd och plan  i skala 1:500. I vissa fall kan krävas profil i sektion

Krav på handlingar som ska lämnas in

  • Ansökan och situationsplan ska lämnas in i två exemplar
  • Handlingarna ska vara skalenliga, ej inritade på rutigt, randigt eller färgat papper

Lagar och föreskrifter

  • Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad som gäller när du vill  ändra markförhållanden med mera
  • När du vill bygga i närhet till vatten finns regler om strandskydd i miljöbalken, MB

Så behandlas ditt ärende

  1. Handlingarna skickas in av dig, se kontaktinformation under rubriken Kontakt
  2. Taxan baseras på den yta som förändras 
  3. Du får besked om beviljat eller avslaget marklov

Handläggningstid

  • Tio veckor om du lämnat in fullständig ansökan

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är länsstyrelsen. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Dokument

Hämta blanketten för marklov
Ansökan om marklov, bygglov och rivningslov görs på samma blankett.