Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig unik insyn i den offentliga verksamheten - det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Den här rättigheten är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle och den har i princip funnits sedan 1766 i Sverige.

Vad är en allmän handling?

En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Något som innehåller information.

En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket betyder att du har rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen - att inte låta alla läsa en speciell handling - är till exempel för att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Sekretesslagen talar om vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Kommunen måste med stöd av lagen kunna tala om varför något är sekretessbelagt. 

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla handlingar. De ska hållas ordnade så att det lätt går att hitta det någon söker. Kommunens registratorer ordnar handlingarna i ett diarium.

Hur snabbt kan jag få handlingarna?

Handlingarna ska lämnas ut skyndsamt, i praktiken omedelbart om du besöker kommunen. Om det är en stor mängd handlingar som du vill se, kan det ta längre tid att få fram dem.

Får jag ta med handlingarna hem?

Du kan läsa dem på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior att ta med dig. 

Vad kostar det att kopiera?

1-10 stycken svart-vita kopior är gratis. Tar du fler kostar kopiorna 2 kronor styck (1.60 plus moms). Färgkopior kostar 2 kronor (1.60 plus moms) styck oavsett antal.

Kan jag få handlingarna via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingar. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av handlingar ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel kan du överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att det tar för lång tid innan handlingen lämnas ut kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Att tänka på

All din korrespondens med kommunen som brev eller e-post blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Behandling av personuppgifter, GDPR

Kontakt

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Mattias Boström
Arkivarie
E-post: mattias.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Kanslienheten, 686 80 Sunne