Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts. E-tjänsten för att begära ut en allmän handling hittar du här.

Vill du hämta ut en allmän, offentlig handling har du enligt lag rätt att vara anonym, du behöver du inte tala om vem du är. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingen. Ingen har rätt att fråga dig om detta, såvida inte handlingen är sekretessmarkerad, läs mer om sekretess nedan.

Du kan gå direkt till e-tjänsten för att begära ut en allmän handling här

Vad är en allmän handling?

En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, en ljudinspelning eller en film. Något som innehåller information.
Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla handlingar. De ska hållas ordnade så att det lätt går att hitta det någon söker. Kommunens registratorer ordnar handlingarna i ett diarium.
En allmän handling ska ha kommit in till kommunen eller ha skapats där och ska vara förvarad hos kommunen.
Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.
En handling som har skapats hos kommunen men som inte har skickats ut från kommunen blir i regel allmän först när kommunen har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till.

Begära ut en allmän handling

Handlingarna ska lämnas ut skyndsamt, i praktiken omedelbart om du besöker kommunen. Om det är en stor mängd handlingar som du vill se, kan det ta längre tid att få fram dem.
Det finns flera sätt att ta del av eller begära ut en allmän handling:

  • Du kan använda vår e-tjänst som du hittar här
  • Du kan läsa handlingarna på plats och sedan lämna tillbaka dem
  • Det går bra att skriva av dem
  • Du kan begära att få kopior att ta med dig. De första 10 svart-vita kopiorna är gratis, därefter tar vi betalt (cirka 2,-/kopia)

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Offentlig eller sekretessbelagd

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen talar om vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas.

Syftet med sekretessen - att inte låta alla läsa en speciell handling - är till exempel för att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

Om du begär att få ut en handling som är sekretessbelagd görs en sekretessprövning för att bedöma om handlingen kan lämnas ut. För att kunna utföra en sekretessprövning behöver Sunne kommun i dessa undantagsfall, få kännedom om din identitet.
Om kommunen bedömer att du inte får ta del av en sekretessbelagd handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med angivna skäl till detta. Beslutet är möjligt att överklaga till kammarrätten.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av handlingar ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel kan du överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att det tar för lång tid innan handlingen lämnas ut kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Alla brev/mejl blir allmän handling

All din korrespondens med kommunen som brev eller e-post blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Kommunen måste med stöd av lagen kunna tala om varför något är sekretessbelagt.

Behandling av personuppgifter, GDPR

Kontakt

Carina Westlund
Registrator
E-post: carina.westlund@sunne.se
Tel: 0565-160 11
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Mattias Boström
Arkivarie
E-post: mattias.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-164 52
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab 686 80 Sunne

Offentlighetsprincipen

I Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar står att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Den här rättigheten är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle och den har i princip funnits sedan 1766 i Sverige.