Här hittar du e-tjänster, blanketter och viktiga sidor för barnomsorg, grundskola, gymnasie, kulturskola, komvux, SFI, yrkeshögskola med mera.

Blanketter: Fonder och särskilt stöd

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för elevadministration och administration inom barnomsorgen, för att handlägga ärenden, fakturering och för framtida tillsyn. Personuppgifter om barn och vårdnadshavare kan komma att inhämtas från befolkningsregistret KIR, där samtliga barn samt uppgifter om vårdnadshavare finns registrerad.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och de lagliga grunderna rättslig förpliktelse eller allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.sunne.se/gdpr