Hos Sunne kommun kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökningar om bygglov, förskoleplats, anmälan till kulturskolan eller vid inlämnande av medborgarförslag.

Bild på kritor. Personuppgiftslagen är till för att skydda mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i personuppgiftslagen, PuL. Det innebär att behandlingen ska ske för något av de ändamål som anges i PuL eller att den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till den som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet eller en arbetsuppgift där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Denna information har du rätt att få kostnadsfritt en gång per år efter en skriftlig begäran. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig själv. Begäran ställs till ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

I Sunne kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig.

För närvarande har vi inget personuppgiftsombud. Så fort som vi har ett nytt ombud lägger vi ut namn och kontaktuppgifter på den här sidan. Tills dess får du kontakta någon av kommunens förvaltningssekreterare (se under rubriken Kontakt), som är kontaktpersoner för frågor som rör personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen

PuL är till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter och gäller all behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserade.

Lagen gäller även för andra uppgifter som är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan vara namn, adress, bilder och telefonnummer.