Brev eller e-post som skickas till Sunne kommun kan bli allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos oss.

Foto av träd vid FrykenTryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig unik insyn i den offentliga verksamheten - det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Den här rättigheten är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle och den har i princip funnits sedan 1766 i Sverige.

Vad är en allmän handling?

En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Något som innehåller information.

En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket betyder att du har rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen - att inte låta alla läsa en handling - är till exempel för att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Sekretesslagen talar om vilka uppgifters som kan sekretessbeläggas.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Kommunen måste med stöd av lagen kunna tala om varför något är sekretessbelagt. 

Behandling av personuppgifter, GDPR

 

Kontakt

Sunne kommun

Postadress: Sunne kommun, Postkod:1 ,  686 80  SUNNE
Telefon, kommunväxeln:  0565-160 00
Fax 0565-160 01 
E-post: kommun@sunne.se
Organisationsnummer: 212 000-1843