Det finns många olika händelser som kan hota vår säkerhet: olyckor, kriser och krig. Det är också så att samhället har blivit mer sårbart än det var tidigare. Den moderna teknikutvecklingen har gjort att nya risker och hot har tillkommit.

Längre avbrott i till exempel el och telefoni eller transporter får snabbt stora konsekvenser i samhället och för den enskilde.

Samhällsstörningar

Samhällsstörningar är ett samlingsnamn för händelser som stör samhällets olika funktioner och hindrar dem från att fungera normalt. 
Sunne kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på www.sunne.se.

Se gärna filmen om krisberedskap från Eskilstuna kommun nedan. Den förklarar hur alla kommuner arbetar med krisberedskap

Enda skillnaden mellan Sunne och Eskilstuna kommun är att Sunne kommun inte har något VMA-system som signalerar utomhus.

När sätts kommunens krisledning in? 

Kommunens krisledning aktiveras i fall av extraordinär händelse. Med det menas en händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Krisledning

  • Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret och  utgör kommunens högsta ledning i samband med en akut krissituation 
  • Beredningsgruppen svarar för den övergripande operativa ledningen och är krisledningsnämndens verkställande resurs
  • En kommunikationscentral upprättas vid behov i anslutning till beredningsgruppen

 

Krisledningsplan

I Sunne kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Övningar för ökad krisberedskap med berörd personal genomförs regelbundet.

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Henrik Frykberger
kommunstyrelsen 2:e vice ordf, krisledningsnämnden vice ordf, allmänna utskottet vice ordf, kommunfullmäktige
E-post: henrik.frykberger@sunne.se
Tel: 0565-160 42, 073-071 79 45