Det finns många olika händelser som kan hota vår säkerhet: olyckor, kriser och krig. Det är också så att samhället har blivit mer sårbart än det var tidigare. Den moderna teknikutvecklingen har gjort att nya risker och hot har tillkommit.

Längre avbrott i till exempel el och telefoni eller transporter får snabbt stora konsekvenser i samhället och för den enskilde.

Samhällsstörningar

Samhällsstörningar är ett samlingsnamn för händelser som stör samhällets olika funktioner och hindrar dem från att fungera normalt. 
I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på www.sunne.se

Se gärna filmen om krisberedskap från Eskilstuna kommun nedan. Den förklarar hur alla kommuner arbetar med krisberedskap

Enda skillnaden mellan Sunne och Eskilstuna kommun är att Sunne kommun inte har något VMA-system som signalerar utomhus.

När sätts kommunens krisledning in? 

Kommunens krisledning aktiveras i fall av extraordinär händelse. Med det menas en händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Krisledning

  • Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret och  utgör kommunens högsta ledning i samband med en akut krissituation 
  • Beredningsgruppen svarar för den övergripande operativa ledningen och är krisledningsnämndens verkställande resurs
  • En kommunikationscentral upprättas vid behov i anslutning till beredningsgruppen

 

Krisledningsplan

I Sunne kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Övningar för ökad krisberedskap med berörd personal genomförs regelbundet.