Här kan du läsa om de mål, regler och lagar som styr arbetet inom stöd och omsorg i Sunne kommun.

Allmänt om styrdokument

Styrdokument är de mål, regler och lagar som styr hur arbetet inom våra verksamheter ska gå tillväga.

Lagarna som styr våra verksamheter beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. De kommunala styrdokumenten vi använder är upprättade för att bryta ned de nationella styrdokumenten, direktiv och riktlinjer och anpassa dem till våra lokala förutsättningar.

Varför har vi styrdokument?

Styrdokumenten finns dels för att reglera verksamheterna med tanke om rättssäkerhet för dig som kund, men också för att ge mening åt arbetet i organisationen. Styrdokumenten ska visa i vilken riktning organisationen och medarbetarna ska arbeta.

Styrdokumenten är formulerade som mål. Målen har arbetats fram utifrån visionen om att du ska bli sedd.

Hela idén med att arbeta utifrån mål är att effekterna för dig som kund sätts i fokus. Målen ska innebära en utmaning och därmed sporra till ständig utveckling av den personliga kompetensen. De ska också få oss att fundera över hur du som kund påverkas av våra val och handlingar. 

Läs mer

Mer information om styrdokument för Sunne kommun hittar du under  sidan Författningssamling och övriga styrdokument.

Vill du läsa direkt ur lagtext finns en länksamling under rubriken Länkar. Där kan du bland annat läsa direkt ur socialtjänstlagen och sekretesslagen. Där hittar du också lättlästa versioner av lagarna.

Länkar