Korttidshemmen verkställer LSS-insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskilt boende för barn och ungdom.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att personer som har en funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och få utrymme till avkoppling. Korttidsvistelsen ska kunna anordnas i korttidshem, hos familj eller på annat sätt och erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Korttidstillsyn

För skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 

Verksamheter

Ulfsbergs korttidshemUlfsbergs korttidshem

På Ulfsberg får barnen och ungdomarna vistas i en hemlik miljö. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens behov och förmågor. Ulfsberg är beläget strax utanför tätorten och har en stor trädgård som lämpar sig väl för lek.
Kontakt;
Tel: 0565-162 98

Korttids- och stödboendet VillanKorttids- och stödboendet Villan

Ett nybyggt boende/korttidshem strax norr om tätorten. Här verkställs LSS-insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse och särskilt boende för barn och ungdomar med högfungerande autism och aspergers syndrom. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens/ungdomarnas behov och förmågor.
Kontakt; Tel: 0565-164 76
Adress; Åmbergsvägen 59