Misstänker du att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan till Individ och familjeomsorgen. Hos oss kan barnet och dess anhöriga få hjälp. Vi utreder situationen, ger stödsamtal och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vid akut fara, ring alltid 112!
Om ett barn är i akut fara och din anmälan inte kan vänta ska du ringa 112 och begära Sunne socialjour.

Gör en orosanmälan eller be om råd

Fjäril

Ring 0565 - 162 60 till socialkontorets reception, be att bli kopplad till en barnhandläggare.

Om du vill göra en skriftlig anmälan, skickas den till 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne.

Misstänker du att ett barn far illa och är osäker på om du ska göra en orosanmälan kan du ringa 0565-162 60 och rådfråga socialtjänsten anonymt.

Vid en orosanmälan kan barnet och dess anhöriga få hjälp.  Det kan till exempel vara:   

  • Stödsamtal
  • Gruppverksamhet för barn
  • Stöd i föräldra rollen för barnens bästa
  • Kontaktperson eller kontaktfamilj
  • Andra åtgärder om situationen blir akut, exempelvis jourhem

Anmäler du som privatperson kan du alltid vara anonym! Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan, sjukvården eller på polisen.

Vid en anmälan är socialtjänsten skyldig att utreda det som kommit fram och bedöma vilken sorts stöd som ska sättas in.

Barn som upplever våld i en nära situation

De flesta barn är medvetna om vad som händer i familjen även om anhöriga inte tror det. Barn märker fort om någon närstående inte mår bra, men de berättar inte alltid om sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan istället visa sig i lek eller på annat sätt i deras beteende.Att uppleva våld kan innebära att:

  • Bli utsatt för våld, allt från slag, knuffar, sexuellt våld, trakasserier och hot till känslomässig avvisning
  • Se eller höra våld
  • Se våldets tecken, till exempel blå märken, trasiga saker, rädsla
  • Känna av stämningen i hemmet

Så här säger lagen

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar ska anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa.
Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Kontakt

Lina Arvidsson
Socialsekreterare, barn och familj
E-post: lina.a.arvidsson@sunne.se
Tel: 0565-162 67, 070-267 65 22
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29.Socialkontoret, 686 80 Sunne

112 - SOS

SOS Alarm, Ring 112 i en nödsituation
SOS Alarm, 112 är nödnumret du ska ringa vid akuta nödlägen för att få hjälp.  

Stöd till barn och unga

Till telefonlista för barn och unga som behöver stöd och hjälp 
Vid behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående finns här viktiga telefonnummer

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som kommer fram under utredningen ställs samman i en personakt.