Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så lyder visionen för kommunstrategin 2014-2025, som ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Flickor som gungarVisionen är övergripande, den anger färdriktningen och ligger till grund för när kommunala beslut ska fattas och genomföras och när verksamhets- och handlingsplaner skapas. 

De tillhörande målen är ett sätt att kontinuerligt stämma av att vi är på rätt väg.

De fyra prioriterade områdena ska också göra det enklare för invånare och de som funderar på att flytta till Sunne, att veta vad kommunen står för och vill.
Med Sunne avses hela det geografiska området Sunne kommun.

I högerspalten hittar du visionen i sin helhet enligt kommunfullmäktiges beslut från den 26 maj 2014.

Visionen

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.
Tillsammans skapar vi ett hållbart Sunne. Vi tar vara på varandras olikheter och erfarenheter så att alla människor kan utvecklas och växa. Vår historia och kultur bär oss in i framtiden och visar oss nya vägar. I en tillåtande miljö vågar vi pröva nytt.

Arbetsstrategier

För att nå visionen ska tre arbetstrategier genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut som tas inom kommunen. Arbetsstrategierna ska även återfinnas i samtliga verksamhets- och handlingsplaner som nu ska göras:

 • Tillgänglighet: Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga såväl när det gäller att få kontakt med olika förvaltningar, fysisk miljö, information, väg-, tåg-, flyg- och fibernät samt språk
 • Medskapande: Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och bjuder in barn, unga, vuxna, föreningar, lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling och i skapandet av de tjänster kommunen erbjuder
 • Mångfald: Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder

Fyra prioriterade områden

Fyra områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå visionen har identifierats. För varje prioriterat område finns förklaringar och målsättning. I högerspalten har du förslaget i sin helhet.

 • Livskvalitet
  I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter
 • Hållbar kommun
  I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel
 • Livslångt lärande
  Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential
 • Näringsliv och arbete
  I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad

Kommunstrategin har vi format tillsammans

Kommunstrategi har tagits fram i bred dialog med invånarna i Sunne. Under arbetets gång har cirka 500 personer varit med. Över 1000 åsikter har samlats in och bearbetats.

Utifrån alla åsikter och i samverkan med kommunstyrelse och ledningsgrupp finns nu en bild av hur Sunne ska se ut 2025 – en vision.

Den nya kommunstrategin finns i en populärversion som har skickats ut till alla hushåll för att sprida vetskapen om hur vi tillsammans bestämt oss för och vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne