Kommunfullmäktige i Sunne kommun har den 20 april 2020 antagit detaljplan för del av Holmby 2:1, ” industriområde Holmby”,

Beslutet har vunnit laga kraft den 18 maj 2020.

De fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning och har rätt att väcka talan ska göra detta inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sunne kommun 
Kommunstyrelsen
Plan och projekt