Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2020 att anta detaljplaneförslaget ändring av Lerbobacken. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnation i flerbostadshus i Sunne tätort.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till en ändring av detaljplan för Lerbrobacken. Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark något och införa en bestämmelse om skydd för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov. Ändringen medför även borttagning av planbestämmelsen F (byggnadssätt och antal lägenheter) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad.

Detta möjliggör för framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne. Planområdet angränsas av bostäder i form av småhus i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven samt skog och obebyggd mark i syd. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009)

Möjlighet att överklaga

Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut om antagande kan göra detta tre veckor efter att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla. Det vill säga från och med 2020-08-31 fram till 2020-09-21.

Den som har rätt att överklaga är den som senast i granskningsskedet har inkommit med skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Detaljplanen vinner laga kraft, om inget överklagande har inkommit, efter att överklagandetiden har gått ut.

Om överklagandet kommit i rätt tid och beslutet inte ändras, skickas det vidare för prövning till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till kommunstyrelsen:

Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne