Den kommunala revisionen styrs och regleras genom lagstiftning, god revisionssed i kommunal verksamhet och lokala beslut och föreskrifter. De lokala föreskrifter som gäller är revisorernas reglemente och arbetsordning, som du kan läsa mer om nedan.

centrum, jul

Reglemente för revisorerna i Sunne kommun

Revisorernas reglemente är ett lokalt komplement till den lagstiftning som reglerar den kommunala revisionen och god revisionssed. Det är fullmäktige i Sunne kommun som beslutar om reglementet. Det anger de lokala grunderna och förutsättningarna för revisionen i Sunne kommun. Du hittar revisorernas reglemente under rubriken Dokument.

Arbetsordning för revisorerna i Sunne kommun

Arbetsordningen fastställs av revisorerna och beskriver den interna organisationen och vilket ansvar varje enskild revisor har. Varje revisor har ett fokusområde och en särskild nämnd vars verksamhet man följer.

Kontakt

Anette Rhudin
kommunrevisor, ordförande