Kommunens verksamheter granskas av statliga myndigheter, kommunens revisorer och med hjälp av kommunens egen interna kontroller, så att verksamheterna sköts på rätt sätt.

Statlig granskning

RosorStaten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Intern kontroll

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen.

Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer

Kommunfullmäktige i Sunne väljer för varje mandatperiod fem kommunrevisorer. Deras uppdrag är att kontrollera, utvärdera och effektivisera den kommunala verksamheten.

Revisorerna granskar inte enbart redovisning och ekonomi. De tittar också på hur kommunstyrelsen och kommunens nämnder tillgodoser kommuninvånarnas krav på kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat ska uppfyllas. Revisorerna granskar om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Räkenskaperna ska vara rättvisande och nämndernas kontroll måste vara tillräcklig.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Kontakt

Anette Rhudin
kommunrevisor, ordförande