De förtroendevalda revisorerna arbetar på direkt uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna följer nämndernas verksamheter genom att läsa protokoll, studera övriga handlingar, delta vid styrelsesammanträden och göra verksamhetsbesök.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser i kommunala bolag och stiftelser. Granskningsområdet täcker alla kommunens verksamheter utom fullmäktige.

vy utsikt skog

Enligt kommunallagen 9:9 granskar revisorerna årligen all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser styrelsers och nämnders verksamhet på ett övergripande plan. Revisorerna ska pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Grundläggande för revisionen är att vi på uppdrag av fullmäktige arbetar utifrån följande värden och förhållningssätt.

  • Förebyggande och positiv
  • Oberoende och objektiv
  • Helhetssyn och samverkan
  • Öppenhet och kommunikation

Granskningsinsatserna prövas utifrån en riskbedömning som utförs enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningarna sammanställts i revisionsrapporter som kontinuerligt lämnas till berörd nämnd och till kommunfullmäktige.

Revisionen regleras i dessa författningar och lokala föreskrifter:

  • Kapitel 9 i kommunallagen (KL)
  • Kapitel 10 i aktiebolagslagen (ABL)
  • Revisionsreglementet, som är föreskrifter för revisionen, utfärdade av fullmäktige
  • God revisionssed i kommunal verksamhet.

Kontakt

Inger Axelsson
kommunrevisor, sammankallande
0565-421 43, 070-690 82 52
inaxab@telia.com

Gunilla Eriksson
073-844 00 05
gu.ma.eriksson@telia.com

Annica Pålman Sundeskog
070-545 64 79
annica.p.sundeskog@gmail.com

Bernth Johnson
0565-134 70, 0708-76 14 02
bernth.johnson@home.se

Svenerik Eriksson
070-658 58 97
svenerik.eriksson04@gmail.com