Sunne kommun ingår i samverkansforum vars syfte är att bidra till utveckling i länet och regionen. Värmlandsrådet och Kommundirektörsnätverket är exempel på kontaktytor.

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Värmlandsrådet

Rådet är knutet till regionstyrelsen och består av kommunstyrelseordförande och ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun.

I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Kommundirektörsnätverket 

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor.

I kommundirektörsnätverket ingår respektive kommunchef/kommundirektör för länets 16 kommuner.

Kontakt

Frida Poulsen
Koordinator
Kommundirektörsnätverket i Värmland

E-posta koordinatorn
054-540 48 08

Läs mer om Samverkansforum