Kommunstyrelsen bereder fullmäktiges ärenden och verkställer besluten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ha en samsyn för helheten.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansli
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

00 Kallelse och förslag till beslut.pdf

02 Riktlinjer_för bedömning vid personlig assistans.pdf

03 Rutiner_för asylsökande i Sunne kommun som uppnår myndighetsålder.pdf

04 Uppföljning Vägvisaren - en väg in. nov-17.pdf

05 BrobyGrafiskas_framtid - Brobygrafiska framtida organisation.pdf

06 Skolinspektionens_granskning av Sunne kommuns klagomålshantering.pdf

07 Motion om ideella föreningars möjlighet att utnyttja kommunens lokaler, exempelvis slöjdsal.pdf

08 Utredning_om öppettider för barnomsorg på obekväm arbetstid - nattis.pdf

09 Information om renovering av Sundsbron, enkät.pdf

10 Omdisponering av investeringsbudgeten för 2017 - inköp av lås till Brogården.pdf

11 Ändringar_i nuvarande tillämpningar för avgifter inom vård och omsorg.pdf

12 Patientsäkerhetsberättelse_för hälso- och sjukvård i Sunne kommun 2016.pdf

13 Tider för ekonomiåret.pdf

14 Ras- och skredåtgärder längs Strandvägen.pdf

15 Remiss_av Trafikverkets flygutredning.pdf

16 Motion_om jämställd snöröjning.pdf

17 Medborgarförslag_om trappor vid Lysviks camping.pdf

18 Renhållningstaxa_med tillämpningsanvisningar för 2018 - Avfallstaxa.pdf

19 Motion_om avsättning av budgetmedel till förprojektering av nytt stall på Gylleby - ridhus - ridanläggning Gylleby.pdf

20 Medborgarförslag om utredning om en hållbar plan för Sunne Ryttarförenings lokaler w.pdf

22 Motion_om att avsätta resurser för fortsatt arbete inom området hormonstörande och miljöfarliga kemikalier i Sunne kommun.pdf

23 Ändring_av miljö- och bygglovsnämndens reglemente med anledning av lag (2017425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf

24 Detaljplan_för industriområde söder om Brårudsallén - Primeblade Sweden AB.pdf

26 Dataskyddsförordningen,_GDPR - General Data Protection Regulation, organisation.pdf

31 Redovisning av delegeringsbeslut.pdf

Länkar