Kommunstyrelsen sammanträder Där Där Väst i kommunhuset, tisdag 3 mars klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

Kallelse och förslag till beslut 

02 Budgetuppföljning per 31 december

03 Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020

04 Höjning av borgen för Sunne Fastighets AB

05 Teckningsrätter i Sunne kommun

06 Intern kontrollplan 2020

07 Info - utredning samordnad driftorganisation va o avfall

08 Information om energi- och klimatrådgivning 2019

09 Uppföljning 2020 av miljöstrategins handlingsplan 2018-2030

10 Redovisning av ELSA-statistik läsåret 2018-2019

11 Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

12 Medborgarförslag om att sätta upp skylt vid kommungränsen längs länsväg 908

13 Medborgarförslag om att använda fler flaggor med kommunvapen

14 Medborgarförslag om begränsning av lupinens spridning

15 Medborgarförslag om att obligatoriskt sjunga nationalsången vid skolavslutningar

16 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i betong i Sunne

17 Medborgarförslag om att köpa före detta hotell Selma Lagerlöf och använda detta som ett flerfunktionshus

18 Remissförfrågan Regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- beroendeproblematik - Värmlands läns vårdförbund

19 Motion om utbildning för politiker i lagar som styr verksamheter inom social omsorg och socialtjänst

20 Revidering av årshjul för ks 2020 och tidplan för budgetarbetet 2021

21 Anhållan om entledigande

23 Trafiklösning korsningen E45-väg 241

24 Redovisning av delegeringsbeslut

25 Info-ärenden

25.1 Infoärende -Slutrapport Värmlands Nya.pdf

25.2 Infoärende - Protokoll från Sunne Fastighets AB 2019

25.3 Infoärende - Samverkansavtal med Torsby om gemensam budget- och skuldrådgivning

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne