Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag 28 januari klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

01 Kallelse och förslag till beslut

02 Justering av verksamhetsramar budget 2020

03 Aktualitetsprövning av Sunne kommuns översiktsplan och tematiskt tillägg till översiktsplan för Sunne kommun - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

04 Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan Sunne FÖP

05 Ev samverkan om gemensamt ledningssystem för räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen

06 En väg in - jobb istället för bidrag, individstöd

07 Medborgarförslag om klättervägg, gungor med mera vid lekparken vid Mejeriängen

08 Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före detta Åmbergsskolan

09 Medborgarförslag om att anlägga parkeringsplatser och återvinningsstation vid före detta handelsträdgården

10 Medborgarförslag om att göra parkering vid fd Hasses handelsträdgård

11 Prolongering av gällande handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun (enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO) – Riskanalys – Riski

12 Delegering till bitr skolchef och skolchef att var för sig fatta bidragsbeslut till fristående verksamheter osv

13 Bidrag till fristående verksamheter 2020 - Förskolan Grankotten

14 Godkännande av ägar- och ledningskrets, Föräldrakooperativet Kalven

15 Handlingsplan för lokal serviceplan 2020-2021

16 Energipolicy för Sunne kommun

17 Motion om lekplatser i kommunens ytterområden

18 Teckningsrätter i Sunne kommun

19 Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns äldreomsorg

20 Hemtjänstpeng och självkostnadspris 2020

21 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratoriete

22 Igångsättning av investeringsprojekt Maskinhall SG Södra viken

23 Omfördelning av investeringsmedel från uppgradering ventilation, styr- och reglersystem till ombyggnation inom förskole- och skollokaler - Svensby skola, Röda huset

24 Igångsättning av investeringsprojekt Medfinansiering Trafikverket infrastruktur GC väg Ingmår

25 Program för kommunens krisberedskap 2019-2022

26 Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

27 Årshjul för kommunstyrelsen 2020

30 Redovisning av delegeringsbeslut

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98 Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne