Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige, med uppgift att styra och samordna den totala kommunala verksamheten och bereda ärenden för kommunfullmäktige.

Vackra blommor i Sunnes parker är en fröjd för ögat

Kommunstyrelsen med elva ledamöter ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Styrelsens funktion är att göra prioriteringar på såväl lång som kort sikt.

Kommunstyrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra det som fullmäktige lämnat över till dem.

Ledamöter i kommunstyrelsen: ordförande Gunilla Ingemyr (C), vice ordförande Henrik Frykberger (M), 2:e vice ordförande Tobias Eriksson (S), Ola Persson (C), Bengt Hedelin (C), Åsa Olsson (M), Linda Johansson(S), Gert Dahlberg (S), Björn Gillberg (HS), Eva Hallström (MP), Jonas Bergström (SD)

Ersättare: Sophie Janulf (C), Freddy Kjellström (C), Barbro Dolling (L), Fredrik Andersson (M), Adam Schelin (M), Anette Sätherberg (S), Sofie Setherberg (S), Agneta Carlsson (S), Pär Stjernberg (HS), Lars-Gunnar Johnson (V), Hans Arnkvist (SD)

Ny politisk organisation

Från den 1 januari 2015 har Sunne kommun en ny politisk organisation. Tre utskott bereder kommunstyrelsens ärenden.

Läs mer om den nya organisationen här

Kommunstyrelsen - kommunens regering

Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Det är kommunstyrelsen som verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Ordföranden heter Gunilla Ingemyr och är centerpartist. Hon har också titeln kommunalråd.

Det är kommunfullmäktige som väljer de elva ledamöterna och de ersättare som ingår i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer i sin tur ledamöter och ersättare till de tre utskotten.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

Kommunstyrelsens reglemente;
inklusive riktlinjer för kommunstyrelsens offentliga sammanträden

Arvodesreglemente för förtroendevalda