Sunnes centerpartistiska kommunalråd Gunilla Ingemyr är den enda som jobbar heltid med politik i Sunne. Tobias Eriksson (S) är oppositionsråd och jobbar 40 procent.

Vy från Utsikten, Sundsbergs friluftsområde

Övriga cirka 100 personer ägnar sig åt politik på sin fritid. De representerar åtta olika partier: Socialdemokraterna, Hela Sunne, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Sunne är en av landets 290 kommuner. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är kommunens centrala ledning.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dessa. Nämnderna

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

Politikerna bestämmer inriktningen, det vill säga vad Sunne kommun ska jobba med. Tjänstemännen utför det dagliga arbetet och bestämmer hur vi ska nå de politiskt satta målen.

Arbetsuppgifter i kommunen kan till exempel vara att utbilda barn och ungdomar, ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd och organisera äldreomsorgen.

Sveriges kommuner bestämmer själva vilka nämnder de vill ha i sin organisation. Förutom kommunfullmäktige måste alla ha kommunstyrelse, myndighetsnämnd, överförmyndare eller överförmyndarnämnd, valnämnd och revision.

Så här är Sunne kommun organiserad från 2015:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där ledamöterna väljs genom allmänna val vart fjärde år. Sunne kommunfullmäktige består av 41 ledamöter från åtta olika partier. Kommunfullmäktige sammanträder i regel den sista måndagen i varje månad.
Ordförande: Anders Broman (HS)
Sekreterare: Gunilla Nyström    
Läs mer om kommunfullmäktige i Sunne      

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ med uppgift att styra och samordna den totala kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen svarar för övergripande kommunledning, ekonomi, personal och beredning av ärenden för kommunfullmäktige.
Ordförande:
Gunilla Ingemyr (C)
Sekreterare:
Gunilla Nyström
Läs mer om kommunstyrelsen

Miljö- och bygglovsnämnden

Ansvarsområden: Miljö- och hälsoskydd, bygglov, alkoholtillstånd
Ordförande: Marianne Åhman (L)
Sekreterare: Marcus Löfenholm
Läs mer om miljö- och bygglovsnämnden

Överförmyndarnämnden

Ansvarsområden: Tillsyn och kontroll av överförmyndarverksamheten
Ordförande: Bengt Gullström(C)
Överförmyndarhandläggare: Christina Engström och Lena Eriksson
Läs mer om överförmyndarnämnden

Valnämnden

Ansvarsområden: Genomför val med maximal tillförlitlighet och effektivitet
Ordförande: Morgan Setherberg (C)
Förvaltningssekreterare: Catrin Hjalmarsson
Läs mer om val

Revision

Ansvarsområden: Granskar verksamheterna i nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser med oberoende, saklighet och integritet. 
Sammankallande: Inger Axelsson (M)
Läs mer om revision

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne