Vad måste en kommun göra? Vad är frivilligt? Och vem kan bli kommunpolitiker?

Kommunen hjälper dig med barnomsorg, din skolgång och ser till att du får det bra som gammal. Kommunen har ansvar för att vatten och avlopp fungerar, tar hand om avfall och håller rent, till exempel tar bort snön och sandar när det är halt på trottoarerna. Hälso- och miljöskydd är ett annat ansvar liksom räddningstjänst. Kommunen är också skyldig att ha ett bibliotek.

Fritid, kultur, bostäder, energi och näringslivsfrågor är frivilliga områden, men de är minst lika viktiga ingredienser i kommunens arbete för att få dig som invånare och företagare att trivas i Sunne.

Bild med gammal dam och vårdpersonal: Mänsklig värme är en viktig del i omsorgen om andra

Enligt lag har kommunen ansvar för

 • Socialtjänsten - äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Barnomsorg
 • Skola för barn och ungdom
 • Plan- och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Ordning och säkerhet

All annan verksamhet är frivillig, till exempel:

 • Fritidsverksamhet
 • Kultur, bortsett från biblioteken
 • Bostäder
 • Energi
 • Näringsliv

Vem kan väljas som kommunpolitiker?

Det är de politiska partierna som utser lämpliga kandidater för kommunala förtroendeuppdrag. Vart fjärde år är det val i Sverige. Då får varje svensk medborgare över 18 år rösta.

Kommunallagen

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket. Det kallas kommunalt självstyre. Men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs. En kommun får dock inte driva arbetsförmedling eller polisverksamhet. Det sköter staten.

Kommunen får inte heller stötta enskilda företag om det inte finns särskilda skäl. Men man kan underlätta etableringar av nya företag genom att planera industriområden och bygga ut vägar, vatten och avlopp.

Kommunen får inte ge ekonomiskt stöd till enskilda företag. Men att tipsa om god arbetskraft är inte förbjudet. Kommunen har ofta en särskild person anställd som jobbar med det lokala näringslivet och underlättar rekrytering och andra frågor för dem.

Detta får en fullmäktigeledamot göra

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunfullmäktige rätt att

 • väcka ärende genom motion
 • ställa interpellation
 • reservera sig mot beslut
 • ställa fråga; En fullmäktigeledamot få ställa en fråga till ordföranden i en styrelse eller nämnd. Frågan bör besvaras vid sammanträdet eller senast nästa möte. Det är bara den som frågar och den som svarar som får yttra sig

Motion

En motion är ett förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att frågan/ärendet bereds i nämnd eller styrelse och tas upp i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till fullmäktige. Den nämnd som berörs av förslaget måste yttra sig. Inom ett år från det att motionen väcks ska den anmälas i fullmäktige. 

Interpellation

En interpellation är skriftlig och innehållet ska vara mycket viktigt. Den riktar sig till ordförande i kommunstyrelse eller nämnd. Den bör senast besvaras vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Orsakar ofta debatt där hela fullmäktige deltar. 

Reservation

Om en förtroendevald inte delar majoritetens åsikt kan han eller hon reservera sig mot beslutet. Det måste meddelas innan mötet är slut.

Delegation

Alla viktiga kommunala beslut fattas av kommunfullmäktige. Det är dock ganska vanligt att kommunstyrelsen eller någon annan nämnd fattar beslut istället. Men ärendet får inte vara av större vikt eller av principiell betydelse.

Ekonomiskt stöd

En kommun har rätt, men är inte skyldig, att ge ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer, fritidsverksamhet eller bistå utländska studerande. Det går också bra att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd. Kommunen får också driva affärsverksamhet för att ge handikappade sysselsättning, uppföra och driva turistanläggningar.

Partistöd

En kommun får ge partistöd. Kommunfullmäktige tar beslut, men får inte ge stödet så att det gynnar eller missgynnar ett parti. För mer information om kommunalt partistöd se under rubriken Länkar.

 

*Faktaunderlaget är hämtat från Svenska kommunförbundets broschyr "Det gäller att ha stora öron eller Vad varje medborgare borde veta" . 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne